126 проекта за познавателни книжки бяха внесени в МОН

0

Общо 126 проекта на познавателни книжки за децата в детските градини и в училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, на 13 издателства бяха внесени в Министерството на образованието и науката (МОН). От тях 62 са за трета, а останалите 64 – за четвърта подготвителна възрастова група.

Документите за участие в процедурата се подаваха на 18 и 19 декември, като издателствата можеха да предложат проекти по образователните направления български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии. Познавателните книжки могат да включват едно или няколко образователни направления.

Допускането до оценяване на внесените проекти се извършва от комисия, която ще отвори постъпилите документи пред вносителите или упълномощени от тях лица.

Оценяването на всеки проект ще се извършва от оценители на съдържанието, на графичния дизайн и на полиграфическото изпълнение. Оценителите на съдържанието ще са седем – по един специалист в съответната научна област и по дидактика или по методика на обучението, един експерт от МОН или от регионално управление на образованието и четирима учители. Графичният дизайн и полиграфическото изпълнение ще се оценяват от по трима експерти.

Ако проектите получат обща оценка „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала“, ще бъдат предложени за одобрение на министъра на образованието и науката. Списъкът на одобрените познавателни книжки ще бъде публикуван на интернет страницата на МОН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *