11 национални програми за развитие на образованието одобри МС

school

Общо 11 национални програми за подпомагане развитието на образованието в България през 2017 г. одобри Министерски съвет на тазседмичното си заседание.

Това са „Оптимизация на училищната мрежа“ (с бюджет 30 717 000 лв.), „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ (4 400 000 лв. ), „Роден език и култура зад граница” (1,2 млн. лв.), „Ученически олимпиади и състезания“ (2 983 500 лв.), „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (4 700 000 лв.), „Без свободен час “ (2,5 млн. лв.), „Квалификация“ (600 000 лв.),“ Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ (1 500 000 лв.), „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ (10 230 000 лв.). „Развитие на системата на предучилищното образование“ (400 000 лв.) и „Обучение за ИТ кариера“ (270 000 лв.).

Най-нова от тях е програмата „Обучение за ИТ кариера“, насочена към професионалните и профилирани гимназии с паралелки, които дават квалификация „Приложен програмист“.

Допълнителни 3 млн. лв. се отпускат за „Информационни и комуникационни технологии”, чиято идея е осигуряването на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в 700 училища и детски градини. В поне 100 учебни заведения ще се осигури интернет връзка и достъп до облачни услуги.

Предвидено е да се разшири обхватът на инициативата „Без свободен час“. Освен училища, тази година в нея ще бъдат включени и детски градини, като финансирането за целта е увеличено с половин милион лева.

Повече пари получава и „Оптимизация на училищната мрежа“ – още 6 млн. лв., които ще бъдат използвани за обезщетения на учители и персонал при прекратяване на трудовите правоотношения поради пенсиониране или на друго основание.

Разширяват се дейностите по програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, със заложено оборудване на лаборатории и осигуряване на целодневно обучение.

Над половината от бюджета по „Ученически олимпиади и състезания” пък ще бъде инвестиран в работа с изявени ученици, които да участват в олимпиади и други състезания.

Любопитно е, че за първи път властта подпомага националната програма за предучилищното образование, чиято цел е равен достъп преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в заниманията. По проекта ще бъдат обхванати 130 детски градини и училища с подготвителни групи, а също и 1600 деца и 1600 родители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *