Честване на 30 години катедра “Въздушен транспорт” към Технически университет – София

0

На 24.11.2023 г. от 14 ч. в зала “Проф. Цветан Лазаров” в бл. 8 на ТУ – София ще се състои честване на 30 години катедра “Въздушен транспорт” към ТУ – София.

Катедра “Въздушен транспорт” към Технически университет – София е създадена с решение на Академичния съвет през 1993 г. въз основа на предложение на Министерството на транспорта и договор с ТУ – София и по препоръка на Международната организация на гражданската авиация (ИКАО) с искане за организиране и провеждане на гражданското авиационно образование в съответствие с международните изисквания. Пръв и над 10-годишен ръководител на катедрата е проф. дтн инж. Борис Маджаров.

Със създаването на катедрата се слага началото на обучение по специалността “Авиационна техника и технологии”, а по-късно и на „Авиационно инженерство“ на английски език, обхващащи направленията и специализациите, необходими на авиационните кадри за всички експлоатационни дейности в Гражданската авиация.

Паралелно с висшето образование по 10 студенти от 12 випуска, покрили определени изисквания, получиха теоретична подготовка за получаване на операторска квалификация “Ръководител полети” и “Летец-пилот” от гражданската авиация при сключени договори за практическо обучение с учебните центрове на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”.

За 30-годишното съществуване на катедрата бяха структурирани, разработени и усъвършенствани учебните планове и дисциплини, осигуряващи модела на висшето авиационно обучение в съответствие с международните норми и стандарти в областта на гражданското въздухоплаване. За времето на своето съществуване катедрата изгради собствен академичен състав от хабилитирани преподаватели и асистенти с висока теоретична и методическа подготовка. Беше създадена специализирана учебно-материална лабораторна база и непрекъснато обогатяваща се специализирана учебно-научна библиотека. Преподавателите от катедрата са издали редица монографии, учебници и учебни пособия, преобладаващата част от които формират поредицата „Библиотека на авиационния специалист”. В катедрата работят като хонорувани преподаватели едни от най-изявените български учени в областта на авиационните науки. Всичко това създаде на катедрата собствен стил и традиции, осигуряващи високо качество на обучението.

За 30-годишния период специалността са завършили над 600 магистри и 1000 бакалаври редовно и задочно обучение. В момента във всички курсове се обучават над 300 студенти в бакалавърска степен и над 80 в магистърска степен. Реализацията на завършилите студенти в гражданската авиация е над 90%.

За практическата подготовка на студентите катедрата провежда специализиращи практики и стажове във взаимодействие с авиационни фирми и техните технически бази, ДП „Ръководство на въздушното движение”, летищните комплекси и ремонтните заводи.

Въпреки постигнатите много добри резултати, съвременното висше авиационно образование изисква още много усилия за да продължава да се реализира амбицията на катедрата като основно учебно-научно звено в българската авиация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *