Учениците бежанци ще се записват с карта за нивото на образование

Децата на бежанските семейства у нас ще бъдат записвани в учебните заведения след попълване на карта за образователно ниво. Мярката е част от обновената Наредба за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, вече утвърдена от просветния министър проф. Николай Денков.

Картата ще се счита за неизменна част от протокола за събеседването, при което специална комисия решава в кой клас да бъде записано детето и дали е необходимо провеждането на допълнително обучение по български език и други дисциплини. Тя насочва и пълнолетните младежи към висшите училища.

От Министерството на образованието и науката отбелязват, че нововъведението е в синхрон с въвеждането на европейска квалификационна карта за бежанци, обсъждана в Съвета на Европа. Документът ще служи при търсене на работа във всяка страна-членка на Европейския съюз.

Според последните изисквания, за да запишат детето си на училище, родителите трябва да подадат заявление до Регионалното управление на образованието (РУО), като посочат майчиния език, нивото на владеене на български, последната завършена степен на образование, евентуална професионална насоченост и предпочитания в кой клас да бъде записан бъдещия ученик. Отговорната комисия също ще предлага най-подходящия клас или специалност за всяко дете. Възможни са няколко форми на обучение – задочна, индивидуална, самостоятелна или вечерна.

Родните училища могат да приемат чужденци през цялата година, но не по-късно от 30 дни преди края на втория учебен срок. Също така, ако записаните между V и X клас не могат да предоставят документ за завършен предходен клас, ще имат възможност да валидират придобитите знания. В случай, че ученикът не може да валидира компетентностите по всички учебни предмети за предходния клас или етап на образование до края на учебната година, той има право да бъде записан в следващ клас при успешно завършено обучение на класа, в който се е обучавал през съответната учебна година. До три учебни предмета от предходния клас могат да бъдат прехвърлени за валидиране през следващата учебна година.

По новите изисквания, когато ученикът не валидира прехвърлените до три учебни предмета, той не получава свидетелство за основно образование или удостоверение за първи гимназиален етап. Преценка на комисията ще бъде дали при слаби резултати детето може да повтори класа или ще бъде върнато в предходен такъв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *