Срокът на студентските практики е удължен до септември 2018 г.

0

Срокът за изпълнение на проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, изпълняван по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от Министерството на образованието и науката, е удължен до септември 2018 година.

Проектът цели увеличаване на практическата насоченост на висшето образование и на гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда чрез подобряване на практическите им умения в реална работна среда по време на обучението им във висшите училища. С него ще се създадат условия за изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и работодателите.

За участие в практика могат да кандидатстват всички действащи студенти, вписани в Регистъра на МОН на действащите и прекъснали студенти и докторанти. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа, след отчитането на което на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да се включи в практическото обучение веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” и веднъж в рамките на обучението за придобиване на ОКС „магистър”. В проекта участват 48 висши училища – партньори на МОН.

Към 01.12.2017 г. в проекта са включени 30 736 студенти, които имат сключен договор за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, а успешно приключили своята практика са 25 932  студенти. Общият брой на всички регистрирани в информационната система на проекта студенти e 65 537. 5280 обучаващи работодателски организации от публичния и частния сектор са се регистрирали и предлагат практики в реална работна среда, а 10 086 ментори наставляват студентите по време на практиката. Над 4500 академични наставници, преподаватели от висшите училища, са регистрирани в системата с цел подпомагане на студентите преди, по време и след приключване на практическото обучение. В практиките са се включили най-много възпитаници на големите университети – Софийски, Пловдивски, Великотърновски, Югозападен и УНСС, като най-сериозен интерес са проявили учащите в професионалните направления Икономика, Право, Администрация и управление и Педагогика.

Тези резултати бяха отчетени от ръководителя на проекта Соня Кръстанова, директор на дирекция „Финанси“ в МОН, на работна среща с водещите функционални и експерти  и експертите финансово-счетоводно обслужване от висшите училища – партньори по проекта, проведена на 1 декември 2017 г. в град Стара Загора.

Повече информация за проекта може да намерите на сайта на проекта: http://praktiki.mon.bg/sp/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *