Родни учени ще изследват нагласите към книжовния български език

0

Екип родни учени ще изследва нагласите на гражданите към книжовния език като част от проекта „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния българския книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“.

По него ще работят езиковеди и социолози от три научни институции – Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Института за икономически изследвания при БАН.

С провеждане на представителна анкета, изследователите ще разберат как хората от различни поколения, населени места, с различно образование и социален статус се отнасят към правилата на съвременния български език, кои от тях ги затрудняват, на кои държат, кои според тях са излишни и остарели.

Учените ще питат за отношението спрямо изискването за поставяне на пълен член, за запазване на малкото съхранени падежни форми (на кого, когото, някого, никого), за задължителното използване на притежателното местоимение (свой, си), за употребата на „мекането“, изрази като “пишеме, говориме” и други.

Амбицията на учените е да се разбере дали е приемливо за обществото допускането на езикови явлениq, които са широко разпространени в устната неофициална и официална реч.

Изследването е подкрепено от конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на Фонд „Научни изследвания“ през 2016 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *