ПУ „Паисий Хилендарски“ стартира специалност „Документалистика и архивистика“

0

 

Нова бакалавърска програма „Документалистика и архивистика“ разкрива Катедра “История и археология“ на Философско-историческия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

Специалността е създадена в отговор на нарасналото търсене на специалисти по документален и архивен мениджмънт в сферата на съвременното управление и социалните дейности. Развитието на архивно-информационния сектор в целия свят не само изисква, но и осигурява възможности за успешна професионална и социална реализация на дипломираните документалисти и архивисти, обясни ръководителят на Катедра „История и археология“ доц. д-р Георги Митрев.

 

В учебния план на специалността са включени исторически и профилирани дисциплини, които осигуряват съвременно обучение на бъдещите документалисти и архивисти. Историческите дисциплини продължават през целия период на следването и са обособени в три тематични направления: „История на България“, „Обща (световна) история“ и „История на балканските народи“. Те формират историческата основа на обучението и фундаментални познания, необходими в бъдещата професионална реализация. Профилираните дисциплини обхващат целия жизнен цикъл на документите, като средство за управление, основен информационен източник в обществото и обект на архивиране – на учрежденско равнище и с историческа цел, респективно процесите документосъставяне, документооборот и архивиране.

 

Освен учебните предмети, свързани с класическата архивна теория и методика, ще се изучават и такива от областта на информационните технологии и интелектуалните комуникации, съвременния документален и архивен мениджмънт, международните архивни стандарти и електронното управление, продукт на което са електронните документи и архиви. Във връзка с университетското професионално обучение по архивистика са включени и дисциплини от правото, управлението и публичната администрация.

 

За да бъдат изцяло подготвени за своята професионална реализация, студентите по „Документалистика и архивистика“ ще имат практикуми в деловодства, учрежденски и фирмени архиви и държавни/исторически архиви, разказа още доц. Митрев.

 

В изпълнение на Директивите от Общата система за улесняване на мобилността на гражданите на ЕС, професията архивист в Република България отговаря на международните и европейски регулации на професията и завършилите я, ще могат да я упражняват навсякъде по света.

 

Обучението продължава 4 години в редовна форма, като успешно завършилите специалността получават професионалната квалификация „документалист и архивист“ и възможност за допълнителна професионална квалификация „учител по история“.

 

Получените практически умения и теоретични познания ще им дадат възможност да се реализират в сравнително широка професионална ниша, включваща всички административни структури в държавната и частна публична сфера, които използват документи – деловодства, регистратури и архиви в: държавната администрация; бюджетните организации; общините; сферата на частния бизнес; съдебната система; службите за сигурност и обществен ред; исторически архиви; архиви в музеи, библиотеки и други образователни и културни институции.

 

Балообразуването за бакалавърска програма „Документалистика и архивистика“  става по два начина. Първият представлява умножена по 6 оценка от кандидатстудентски изпит по история на България, държавен зрелостен изпит по „История и цивилизация“ или оценка от олимпиада по „История и цивилизация“, организирана от МОН, или национални и регионални състезания, признавани от Философско-историческия факултет.

 

Вторият вариант за балобразуване е сборът от утроените оценки от дипломата по предмета „История и цивилизация и оценката от държавен зрелостен изпит по  български език и литература, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, руски език или „География и икономика“

 

Катедра „История и археология“ администрира още 3 специалности: „История“, „Археология“ и „История и чужд език“.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *