Програма за подпомагане на млади учени и докторанти стартира БАН

Българската академия на науките даде началото на тазгодишната програма за подпомагане на млади учени и докторанти. Целта е да се стимулират българските кадри към научноизследователската работа чрез финансиране на проекти, разработващи нови и оригинални идеи в девет направления.

Програмата разполага с бюджет в размер на 2 млн. лв., а максималната отделена сума за проект ще бъде 12 000 лв.

Кандидатите ще трябва да предложат разработка с научен консултант. Допустими са лица на основен трудов договор в БАН или докторант, зачислен на редовна и задочна докторантура в звена на академията.

Необходимите документи се подават в един екземпляр на хартиен и в два екземпляра на електронен носител в административната сграда на ведомството, която се намира на ул. „15 ноември“ № 1, в стая 107, от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16:00 часа на 10.05.2017 г.

Повече за условията за кандидатстване можете на научите от прикачения файл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *