„Право” ще се изучава само в редовна форма на обучение

0

judge

Специалността „Право” да се изучава само в редовна форма на обучение е разписано в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”, приета тази седмица от Министерски съвет.

В документа са залегнали редица мерки за подобряване на юридическата квалификация и професионалната подготовка на бъдещите прависти по идея на междуведомствена работна група, изготвила анализ на юридическото образование у нас. Според проучването наблюдаваме морално остарял модел, неоправдано завишен прием на студенти и липса на адекватна подготовка по „Право на Европейския съюз”.

Правното обучение единствено в редовна форма се налага заради констатираното съществено различие между общото равнище на подготовка на студентите от редовна и от задочна форма на обучение. Предвидено е също въвеждането на специализирани магистърски програми след завършване на основната програма, целящи по-тясната специализация на юристите, съгласно основните тенденции на развитие на висшето образование и юридическата професия в Европа.

Планирано е увеличение на хорариума на дисциплините „Наказателно процесуално право”, „Данъчно право”, „Международно публично право” и „Право на ЕС”. Дисциплината „Административно право и административен процес” се разделя на три дисциплини – „Административно право (обща част)”, „Административно право (специална част)” и „Административен процес”, с оглед на интензивното изменение и усложнение на обществените отношения в сферата на държавното управление и като последица от това – в административното материално право, както и на приемането през 2006 г. на Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно новите изисквания, в рамките на общата програма на обучение ще се въведе възможност за специализирано обучение по чужд език с юридическа насоченост. Като основна мярка за преодоляване на проблемите в качеството на юридическото образование ще се въведе изчерпателен единен ред на държавния изпит, който ще гарантира, че завършването на специалността е на базата на единни критерии, съответстващи на най-добрите постижения на юридическото образование.

Предвидено е също мнението на студентите да се отчита при изменение на учебните планове и програми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *