Осъвременяват се разпоредбите за заетост на чужди научни работници, студенти и стажанти в България

С предлагани от правителството промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801. Тя регламентира условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в България с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми ,,au pair“.

Новите текстове осъвременяват разпоредбите, които се отнасят до заетостта на научни работници и студенти от страни извън ЕС в България. Урежда се редът за работа на стажантите с трудов договор за стажуване. Въвеждат се условията за равно третиране на научните работници, студентите, стажантите, учениците и доброволците, както и на членовете на семействата на български, европейски и чужди граждани, включително получили убежище или международна закрила. С промените се урежда и равното третиране на чужденците, допуснати по силата на международни договори за регулиране на трудовата миграция, както и в случаите на регистрация на краткосрочна заетост.

С преходните и заключителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се предлагат промени в Закона за чужденците в Република България. С тях се регламентира възможността за мобилност в рамките на ЕС на научните работници и студентите от трети страни. Урежда се и редът за издаване на разрешение за пребиваване на чужди граждани като доброволци по европейски програми. Осъществяването на доброволческа дейност от чужденци в България е в рамките на Европейската доброволческа служба и се въвежда чрез допълнения в Закона за младежта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *