Нови 8 такси въвеждат в училищата и детските градини

mathematic

Министерството на образованието и науката ще въведе нови 8 такси в системата с поправки в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Това става ясно от постановление за одобряване на Тарифата за таксите, събирани за дейности в предучилищното и училищното образование, публикуван за обществено обсъждане.

Ако измененията бъдат приети, 30 лева ще струва провеждането на изпит по един предмет за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение (извън системата на професионалните обучения) и информално (самостоятелно) учене. Самият документ за валидиране ще се издава срещу 10 лева.

Също 10 лева ще е таксата за разглеждане на заявление за одобряване на програма за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Оценката на програмата за обучение ще струва 300 лева, а 50 лева ще е тарифата при промяна на обучителите.

Предстои да бъде обновена и цената на курсовете по ограмотяване – 300 лева на човек за 600 учебни часа в курс за 15 души. 540 лева ще се събират за 1080 учебни часа за придобиване на компетентности за завършен прогимназиален етап (в курс до 15 човека). За придобиване на компетентност само за завършен клас от прогимназиален етап ще се плащат 180 лева на човек за 360 учебни часа в курс до 15 души.

В същото време разглеждането на заявление за откриване на частна детска градина или училище се увеличава от 100 на 150 лева.

За оценка дали конкретни документи съответстват на нормативните изисквания, експертна оценка и издаване на всички становища, разрешения и решение за вписване в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование ще се събират 260 лева, вместо досегашните 200 лева. Разкриването на частни професионална гимназия, обединено училище, спортно училище, училище по културата и училище по изкуствата ще струва 375 лева.

Без промяна остават таксите за разглеждане на заявление за одобряване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект – 10 лева. Оценката на познавателна книжка или на учебник за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала остава 600 лева. 975 лева е таксата за оценка на учебен комплект за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

В проекта са посочени и размерите на 16 такси, които ще се събират за обучение на граждани на трети държави, навършили 16 години. Вечерната форма на дуално обучение за тези граждани ще се провежда срещу 1377 лева на човек, а задочната и дистанционна форма ще струва 924 лева. 3070 лева е таксата за индивидуално обучение на граждани на трети държави на възраст над 16 години.

От просветното ведомство уточняват, че новите такси са определени по методика, съобразена с разходите за съответните дейности – необходимо време, преподаватели и ресурси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *