Нови 14 мерки по ОП „Наука и образование“ представи МОН

0

document

Документ с нови 14 мерки подготви Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерството на науката и образованието като Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Те са част от мащабен План за действие, чиято цел е да предложи решения на проблемите, констатирани от одиторите при изпълнението на проектите в средното и висше образование.

Тъй като през февруари излезе информация за замразяване на плащанията по програмта, екипът започна незабавни преговори с Европейската комисия, за да съгласува действията си в отговор на препоръките и с това да намали до минимум риска от загуба на средства. До края на май в МОН ще приключи анализът на изпълнението на действащите проекти, като междувременно се оценява ефективността на дейностите и възможностите за нейното повишаване.

Очаква се до юли месец да бъде завършен анализът на съответствието между дейностите и разходите за изпълнението им в издадените заповеди за финансиране. Ще бъдат проверени също извършените оценки както на финансираните, така и на отхвърлените проекти. Заложена е проверка на процедурите за избор на външни експерти, където също ще бъде наложена финансова корекция при такава необходимост. Ще бъдат изготвени и вътрешни правила за подбор на специалисти, които да бъдат включени в екипите.

Подготвя се промяна в устройствения правилник на министерството, с която функциите на всички дирекции, с изключение на „Структурни фондове и международни образователни програми“, се допълват и с такива по кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти, съфинансирани от  еврофондовете.

Според новите мерки, в бъдещите процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ МОН може да бъде ползвател на средствата само по изключение, в много ограничени случаи, и ако за това има солидни аргументи. Заложена е и промяна в начина на изпълнение на финансираните проекти, като до края на 2019 г. те ще бъдат изведени от ведомството и прехвърлени на други изпълнители. Предвижда се и промяна в структурата на самия управляващ орган.

Работи се и по системите за управление и контрол по програмата, както и по правилата за работа на оценителните комисии. Планирано е да се подобри контролът върху работата на оценителите и да се привличат повече експерти с опит в изпълнението на проекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *