Нови специалности в Софийския университет

Специалност „Учител по природни науки в основна степен на образование”

Основната цел на специалността е подготовка на учители по предметите „Човекът и природата”, „Физика и астрономия”, „Химия и опазване на околната среда”, „Биология и здравно образование” в българските училища. Студентите получават базисно образование по физика, химия и биология и по дисциплини, свързани с педагогиката и психологията.

Кандидатстването е по избор с изпит или матура по физика/физика и астрономия; математика І или ІІ/ математика; химия/химия и опазване на околната среда или биология/биология и здравно образование.

Специалност „Философия” на английски език

Специалността ще подготвя специалисти, изследователи и преподаватели в областта на философията и в сфери, свързани с икономиката на знанието в държавния и неправителствен сектор.

Кандидатстването за бакалавърската програма е по избор с изпит по: философия и социални науки; български език и литература; история на България; английски език; немски език; френски език; испански език; италиански език; руски език; математика І; математика ІІ или с матура по: философски цикъл или чужд език.

Специалност „Комуникационен мениджмънт”

Специалността дава знания и умения в областта на комуникациите – журналистиката, аудиовизия, медии, стопанските науки – финансиране и управление на организациите, създаващи информационно и медийно съдържание, юридическите науки – авторски права, правото на достъп до информация, административни и търговски отношения в областта на медиите и комуникациите, обществени комуникации и информационни науки – създаване и разпространяване на информация чрез различни канали.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпит по български език и литература; английски език; немски език; френски език; испански език; италиански език; руски език; математика или да кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит по тези предмети.

Специалност „Компютърно инженерство”

Специалността е насочена към проектиране, конструиране, производство, използване и поддръжка на софтуерните и хардуерните компоненти на компютърните системи и компютърно-управляемата апаратура. Студентите ще получат солидна обща подготовка в областта на приложната математика, природните науки, електронното инженерство и програмирането, съчетана със специализирани знания в областта на хардуера, компютърни архитектури, компютърни мрежи, сензори, микроконтролери и др.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпит по физика, математика I или математика II или химия или да кандидатстват с оценка от държавни зрелостни изпити по физика и астрономия, математика или химия и опазване на околната среда.

Специалност „Публични информационни науки”

Специалността предлага знания за методите на подбор, придобиване, организиране и архивиране на информацията, за процесите, които протичат в информационните системи и инфраструктура и  за процесите по стандартизация и осигуряване на функционална съвместимост между елементите на информационните системи. Студентите ще усвоят технологии за създаване, класифициране, съхраняване и разпространяване на информацията, както за дигитализация и виртуализация на обекти на различни информационни системи и умения за организиране и управление на информация в различни области на знанието.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпит по философия и социални науки; български език и литература; история на България; английски език; немски език; френски език; испански език; италиански език; математика І; математика ІІ или география или да кандидатстват с оценка от държавен зрелостен изпит по философски цикъл; български език и литература; история и цивилизация; английски език; немски език; френски език; испански език; италиански език; руски език; математика; география и икономика; физика и астрономия; химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование.

Специалност „История и чужд език”

Специалността предлага фундаментални знания в областта на историческата наука и филологията и в усвояването на чужд език и методиката на преподаване на история и чужд език в средното училище. Учебният план включва теоретична и практическа подготовка по основни исторически, филологически и педагогически дисциплини.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпити по история на България и английски или френски език; да се явят на изпити по история на България и да кандидатстват с оценката си от матура по английски или френски език; да кандидатстват с оценката си от матура по история на България и български език и литература и да положат изпит по английски или френски език или да кандидатстват с оценки от матура по английски или френски език.

Специалност „География и английски език”

Основната цел на обучението е подготовката на висококвалифицирани педагогически специалисти по география и английски език. Студентите ще придобият фундаментални знания в областта на географската наука и филологията и методиката на преподаване на география и английски език в основното и средното училище. Учебният план включва теоретична и практическа подготовка по основни географски, филологически и педагогически дисциплини и задължителни специализирани практики.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпит по география или английски език или да кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит по география и икономика или английски език.

Специалност „Африканистика” на английски език

Обучението в специалността е ориентирано към широка общообразователна подготовка по базисни лингвистични, литературоведски и културологични дисциплини, които ще се преподават на английски език. Специалността ще бъде първата в България, която предлага пълен цикъл на обучение на и по английски като първи чужд език и френски или португалски като втори чужд език. Студентите ще получат задълбочена специализирана подготовка в областта на африканските литератури, култури, лингвистика, превод. Специалността предлага и изучаване на четири африкански езика.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпит по английски език или да кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит по английски език.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *