МОН поема разходите за транспорт на всички пътуващи учители

На всички учители, работещи в населено място, различно от това, в което живеят, ще бъдат възстановявани средствата за път. Това предвижда проект за промяна на реда и условията за възстановяване на разходите за транспорт и жилищен наем, уредени в Наредба № 1. Досега имаше възможност да се покриват транспортните разходи и разходите за наем само в малки населени места с до 30 000 жители. Целта е да се разширят възможностите за подбор на педагози с нужната квалификация, както и да се създадат условия за по-голяма трудова мобилност на учителите.

Разходите на учителите за наем също ще се възстановяват, ако месторабота е в община от четвърта до осма група съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Възстановяването на разходите за наем по месторабота е алтернатива за учителите, които живеят далеч от работните си места и са принудени да пътуват всекидневно. Това ще даде възможност на училищата в най-отдалечените места или планински райони да се привличат  по-лесно  преподаватели.

Размерът на възстановяваните разходи за наем за един месец  не може да надвишава средно-месечните разходи за транспорт от местоживеенето на педагогическия специалист до населеното място. Максималният размер на възстановяваните разходи не може да надвишава 200 лева. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2018 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *