ВСУ „Черноризец Храбър”, ТУ – Варна и Пловдивският университет създават съвместни магистърски програми

0

Ректорите на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, на Техническия университет – Варна и на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” ще дадат старт пред медиите на проекта за създаване на иновативна академична екосистема в трите висши училища. Събитието ще е хибридно и ще се проведе на 7 декември 2021 г. от 10.00 ч. в Учебно-спортния комплекс на ВСУ „Черноризец Храбър”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 и е на обща стойност 1 498 758.36 лв. Периодът на изпълнение е от 8.11.2021 г. до 31.12.2023 г.

В проекта ще участват студенти, докторанти, млади учени и академичен състав от различни професионални направления на трите университета в областта на:

– техническите науки – „Архитектура, строителство и геодезия” (ВСУ „Черноризец Храбър”), „Транспорт, корабоплаване и авиация” (ТУ), „Електротехника, електроника и автоматика” (ПУ), “Комуникационна и компютърна техника” (ПУ), „Енергетика” (ТУ);

– изкуствата – „Изобразително изкуство” (ВСУ „Черноризец Храбър”);

– социалните, стопански и правни науки – „Психология”, „Право”, „Администрация и управление”, „Икономика” (ВСУ „Черноризец Храбър”).

Ще бъдат създадени нови съвместни интердисциплинарни магистърски програми, завършващи със съвместни дипломи. Една от програмите е в областта на зелената и синята индустрии. По нея ще бъдат обучени технически кадри за екологосъобразни технологии, рециклиране и удължаване жизнения цикъл на продуктите, устойчиво развитие на морската екосистема и др. Втората интерсекторна програма е подчинена изцяло на дигитализацията и използването на дигиталните технологии в инженерните направления. Залегнало е изучаването и практическото приложение на 3D-технологиите, визуализацията на данни и процеси, виртуалната реалност, адитивни технологии и др., които са основни компоненти на Industry 4.0 и цифровизираното производство.

В рамките на проекта да бъдат създадени съвременни лаборатории за виртуална реалност и адитивни технологии, в които ще се обучават техническите специалисти и където ще могат да работят учените и академичния съсатв на трите университета.

Ще се повишат езиковите и дигиталните умения на участниците. Ще бъде създадена обща мрежа от университетски кариерни центрове. Ще се проведат краткосрочни специализации и мобилности в асоциираните партньори на студенти, докторанти, млади учени и академичен състав.

Иновативно образователно партньорство ще създаде сътрудничество между частни и държавни университети в два от най-големите градове в страната – Варна и Пловдив – при запазване на академичната им автономия.

Бенефициент по проекта BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър” – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”” е Варненският свободен университет „Черноризец Храбър”, в партньорство с Технически университет – Варна и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Асоциираните партньори са: Националният университет за дистанционно обучение – Испания, Университетът Жилина – Словакия, Университетът на Букурещ и Университетът на Крайова, Румъния.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *