96% от местата в ПУ „Паисий Хилендарски“ са запълнени след трето класиране

0

След трето класиране Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е записал 3008 първокурсници. Числото съответства на 96% от акредитирания прием за новата академична 2017/2018 година, каза зам.-ректорът проф. д-р Христо Крушков. Той подчерта, че за поредна година пловдивската алма матер остава лидер в запълването на акредитирания си прием. На фона на често коментираната демографска криза, която през последните няколко години сериозно рефлектира върху кандидатстването във висшите училища, ПУ „Паисий Хилендарски“ е успял да запази водещото си място сред държавните университети. През изминалата декада Пловдивският университет е единственото държавно висше училище, което запълва почти 100% от обявения си прием по държавна поръчка, тази година до момента има и 307 първокурсници, избрали платено обучение, коментира проф. д-р Христо Крушков.

 

Като университет от класически тип ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага обучение в 6 от общо 9-те области на висше образование, в редовна и задочна форма. След третото класиране местата в задочно обучение са изцяло заети, а в редовна запълването е до 94,23%.

 

При „Хуманитарни науки“ бакалавърските филологически специалности и „Теология“ са попълнени нацяло. Остават общо 19 свободни места съответно за магистърските филологически специалности – 10, „История“ – 8, и „Философия“ – 1.

 

При „Социални, стопански и правни науки“ е останало едно свободно място в направление 3.1 „Социология, антропология и науки за човека“ и 4 места в 3.3. „Политология“. Останалите направления – „Психология“, „Социални дейности“, „Право“, „Администрация и управление“ и „Икономика“ са заети нацяло.

 

С изпълнен прием при „Природни науки, математика и информатика“ е направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“, следвано от 4.3 „Биологически науки“, където остават свободни около 16% от местата. В химическите и физическите  специалности са свободни съответно 39% и 37% на сто от местата по държавна поръчка. Най-много свободни места има за 4.5 „Математика“ – почти 60%, което съответства на 18 места.

 

В област на висше образование „Технически науки“ за специалностите от направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ няма свободни места. За 5.11 „Биотехнологии“ има само 2 незаети бройки.

 

При изкуствата свободни са единствено 15-те места за специалността „Актьорство за драматичен театър“, за която кандидатстудентският изпит по традиция се провежда единствено през м. септември в три кръга, разпределени в три последователни дни. Тази година датите за явяване са съответно 11, 12 и 13 септември, а класирането ще излезе един ден след обявяването на резултатите, съобщи проф. Крушков.

 

В област на висше образование „Педагогически науки“, редовна форма, са заети 87,25% от местата в професионално направление 1.2 „Педагогика“ и 78,08% – в професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“. Във всяко от двете направления има по 50-ина незаети места. Очакванията са, че местата ще бъдат запълнени сравнително бързо, защото учебните планове в хибридните специалности от Професионално направление 1.3 в Пловдивския университет са внимателно балансирани по отношение на предметно-профилиращите и на педагогическите учебни дисциплини. В същото направление е единствената в цяла България специалност „Учител по предмета „Човекът и природата“. Дипломираните по тази бакалавърска програма ще могат много по-лесно да започнат работа като учители по четири учебни предмета в прогимназиален етап – „Човекът и природата“ в 5 и 6 клас и биология, химия и физика в 7 клас. След едногодишно обучение в магистърска програма по някоя от природните науки, тези учители могат да преподават и в гимназиалния етап на българското училище.

 

Пълният списък на свободните места по специалности, както и начинът на кандидатстване, са публикувани на сайта на университета: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2017/Dopulnitelen%20priem%202017/Objava2017_III_V11.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *