72% от българските учители не използват изкуствен интелект

0

45% от представители на административни екипи на училищата използват изкуствен интелект няколко пъти седмично или месечно, докато българските учители все още се отнасят по-скептично към технологията. Резултатите от онлайн анкета на Сдружение “Образование без раници” подчертават важността на програми за въвличане на учителите в процесите на училищна дигитализация и използването на изкуствен интелект.

Резервирано отношение към изкуствения интелект

Помолихме респондентите на наша онлайн анкета да оценят по скала от 1 до 6 колко полезен може да е изкуственият интелект (ИИ) в училищното образование. Дадената средна оценка 3,57 сигнализира, че в училищната среда преобладава умерена нагласа към новата технология. 

 

Учителите са по-скептично настроени към потенциалните ползи от изкуствения интелект. 21% от тях оценяват ползите от ИИ с най-ниските оценки 1 и 2, в сравнение с  16% от представителите на административните екипи на училищата. 

 

Оценете колко полезен може да е изкуственият интелект в училищното образование, според Вас?
Позиция 1 2 3 4 5 6 Grand Total
Администратор 6.45% 9.68% 29.03% 32.26% 16.13% 6.45% 100.00%
Учител 7.62% 13.33% 29.52% 26.67% 11.43% 11.43% 100.00%
Grand Total 7.35% 12.50% 29.41% 27.94% 12.50% 10.29% 100.00%

 

Използване на чатботове – едва в начален стадий

Цели 72% от учителите не използват редовно инструменти като ChatGPT или Bing Chat в работа си. 41% от учителите никога не са използвали такива инструменти, като 31% са опитвали веднъж, но не са започнали да използват редовно. Няколко пъти в месеца или няколко пъти седмично прилагат инструменти с генеративен изкуствен интелект 25% от учителите, в сравнение с 45% от представителите на административните училищни екипи. 

 

Колко често използвате ChatGPT или Bing Chat в работата си?
Позиция Всеки ден Никога не съм използвал Няколко пъти в месеца Няколко пъти седмично Опитал съм веднъж и не използвам Grand Total
Администратор 36.36% 33.33% 12.12% 18.18% 100.00%
Учител 2.78% 40.74% 12.96% 12.04% 31.48% 100.00%
Grand Total 2.13% 39.72% 17.73% 12.06% 28.37% 100.00%

 

Дигиталната пропаст се задълбочава

Разпространението на изкуствения интелект може допълнително да задълбочи цифровото разделение между столицата и регионите. Например само 7% от анкетираните от София са отговорили, че никога не са използвали инструменти като ChatGPT и Bing Chat. В селата, градовете и областните градове този брой е 23-25%. Редовно използват ИИ над 64% от респондентите от София и 42-50% от респондентите в други типове населени места.

 

Ако използвате ChatGPT или Bing Chat, то за какви цели?
Тип населено място, в което живеете: Всеки ден Никога не съм използвал Няколко пъти в месеца Няколко пъти седмично Опитал съм веднъж и не използвам Grand Total
Град 6.45% 22.58% 22.58% 19.35% 29.03% 100.00%
Областен град 22.86% 20.00% 22.86% 34.29% 100.00%
Село 25.00% 37.50% 12.50% 25.00% 100.00%
София – град 7.14% 7.14% 50.00% 14.29% 21.43% 100.00%
София – област 100.00% 100.00%
Grand Total 3.37% 20.22% 28.09% 19.10% 29.21% 100.00%

 

Изкуственият интелект – предимно за създаване на съдържание

Отговаряйки на въпроса “Ако използвате ChatGPT или Bing Chat, то за какви цели?”, най-често отговорът е: “Създаване на задачи, тестове и други образователни ресурси за учениците ми”, както от страна на учителите (63% от тези, които използват ИИ инструменти), така и от училищните администратори (над 47%). 

 

Представители на административните училищни екипи по-често са избирали като начин за използване на ИИ “Административни дейности, като писане на имейли, отчети и т.н.” 

 

“Създаване на уроци, урочни планове и др. за моята преподавателска работа” са посочили 27% от учителите и 13% от училищните администратори, използващи ИИ. 

 

20% от представителите на административни екипи и 6% от учителите са посочили, че използват ChatGPT или Bing Chat за “Всичко посочено”.

Обучения за ИИ не са приоритет

Данните подсказват също за съществуващ пропуск в професионалното развитие и готовността за ИИ в образователния сектор.

 

Зададохме въпрос “Във Вашето училище провеждали ли сте обучения с външни експерти или организации, за да се въведе темата за изкуствения интелект или да се подпомогне използването му?”

 

73% от представителите на административните училищни екипи са отговорили “Не е организирано такова обучение и не е планирано”. Отговор “Планирано е и предстои” са избрали едва 12% от ръководителите на училища в страната.

Лидерство в ИКТ: разделен сценарий

Според респондентите само приблизително 53% от училищата имат назначени координатори или ръководители по ИКТ. Това означава, че около половината от училищата са потенциално по-добре подготвени за интеграция на новите технологии в учебната програма и в дейностите в училище по принцип.

 

Във Вашето училище има ли назначен ръководител направление ИКТ, координатор по иновативни образователни технологии или сходна роля, подкрепяща навлизането на нови технологии в училище?
Позиция Да, има ръководител направление ИКТ, координатор по иновативни образователни технологии или сходна роля Не знам Не, няма ръководител направление ИКТ, координатор по иновативни образователни технологии или сходна роля Grand Total
Администратор 53.13% 46.88% 100.00%
Учител 53.27% 23.36% 23.36% 100.00%
Grand Total 53.24% 17.99% 28.78% 100.00%

 

Училищата нямат стратегическа визия за дигитализация

82% от отговорилите представители на административни училищни екипи са отговорили отрицателно на въпроса “Във Вашето училище има ли разписана стратегия за дигитализация/ за използване на дигиталните технологии?”

 

Във Вашето училище има ли разписана стратегия за дигитализация/ за използване на дигиталните технологии?
Позиция Да Не Не знам Grand Total
Администратор 18.18% 81.82% 100.00%
Учител 26.17% 30.84% 42.99% 100.00%
Grand Total 24.29% 42.86% 32.86% 100.00%

Дигитализацията се обсъжда, но рядко

На въпроса “Във Вашето училище ръководството организира ли обсъждане на предимствата и недостатъците на преподаването и ученето с помощта на дигитални технологии?” над 47% от респондентите са отговорили с: “По-рядко от всеки месец”.

 

По различен начин са отговорили на този въпрос учителите, в сравнение с представителите на училищни административни екипи. Това вероятно показва разминаване в начина, по който учители и администратори възприемат какво и как се обсъжда по отношение на дигитализацията в училище.

 

Във Вашето училище ръководството организира ли обсъждане на

предимствата и недостатъците на преподаването и ученето с помощта на дигитални технологии?

Позиция Веднъж седмично или по-често Всеки месец Не мога да отговоря Никога По-рядко от всеки месец Grand Total
Администратор 12.50% 21.88% 3.13% 9.38% 53.13% 100.00%
Учител 6.54% 14.95% 18.69% 14.02% 45.79% 100.00%
Grand Total 7.91% 16.55% 15.11% 12.95% 47.48% 100.00%

 

Учителите са отчуждени от въпросите на дигитализация в училище

От отговорите на респондентите е ясно, че голям дял от учителите не са наясно с процесите на дигитализацията в техните училища. Например: 

  • 43% от учителите не знаят дали тяхното училище има разписана стратегия за дигитализация и/или за използване на дигиталните технологии.
  • 25% от учителите не знаят дали е имало или е планирано обучение по изкуствен интелект в тяхното училище.
  • 23% от учителите не знаят дали в тяхното училище има назначен ръководител направление ИКТ, координатор по иновативни образователни технологии или сходна роля, подкрепяща навлизането на нови технологии в училище.
  • 19% не са успели да отговорят дали ръководството на тяхното училище организира обсъждане на предимствата и недостатъците на преподаването и ученето с помощта на дигитални технологии.

Към дигитално лидерство в училищата в България

Смятаме, че резултатите от анкетата ни изтъкват необходимостта от по-широко приемане и интегриране на дигитализацията и използването на ИИ в българското образование. Съвместните усилия на образователните институции – МОН, РУО, училища, на гражданското общество и бизнеса със съответна експертиза са ключови за развитието на иновативно образование, готово за предизвикателствата на дигиталната епоха.

 

Една от предстоящите скоро инициативи на “Образование без раници” – шестмесечната обучително-менторска програма “Дигитални училищни лидери”, цели именно това. Тя е насочена към директори, заместник-директори, ръководители ИКТ, учители, които отговарят за дигиталната визия, стратегия и трансформация на своите училища. Чрез присъствени обучения и ежеседмична самостоятелна работа с менторска подкрепа, участващите ще надградят уменията си да създават и управляват иновативни проекти, свързани с дигитализацията и прилагането на изкуствен интелект в учебните процеси и управлението на училището, включително в STEM обучението. Успешно завършилите получават 3 квалификационни кредита, както и електронно удостоверение.

 

Научете повече информация за програмата и кандидатствайте за участие: https://obr.education/digitalni-utchilishtni-lideri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *