56 български младежи участваха в проекта „Открий предприемача в себе си“

0

Един от бенефициентите по програма „Еразъм+“, сектор Младеж, е Сдружение „Проспериращи млади европейци“. През 2018 г. организацията спечели проект по програмата, озаглавен „Открий предприемача в себе си“, договор № 2018-1-BG01-KA105-047799. Идеята на проекта се зароди в резултат на данни от Европейско социологическо проучване от 2016 г., което показва, че младите хора имат твърде ограничена интерпретация на понятието предприемачеството и го асоциират предимно с търговска цел. Ето защо Сдружение „Проспериращи млади европейци“ счете, че за младежите е от ключово значение изграждането на общ набор от компетентности, приложими във всички сфери на живота, а не само за управлението на дадено предприятие. Това включва всички форми на обучение, включително и неформалното образование, експериментирането и доброволчеството, които допринасят за изграждането на предприемачески дух, компетентности и поведения.

Проектът „Открий предприемача в себе си“ имаше за основна цел реализирането на младежки обмен на 56 младежи от България и Великобритания в Лондон за 7 дни, в периода 1-7 юли 2018 г. Бенефициент по проекта и изпращаща организация бе Сдружение „Проспериращи млади европейци“, а посрещаща страна бе European Strategic Partnerships Ltd., която се погрижи за организацията на обмена и безпроблемния престой на младежите в Лондон. Основната цел на младежкия обмен бе, посредством методите на неформалното образование, младежите да изградят в себе си предприемаческа нагласа, умения за лично и професионално развитие и способност за ефективното им прилагане, с цел по-добра интеграция на пазара на труда.

По време на същинския обмен във Великобритания, участващите младежи придобиха знания за елементите на предприемаческото мислене и действие; политиките и практиките по отношение на младежката безработица в България и Великобритания, както и по-обща информация за европейските политики и приоритети в тази сфера; кои са основните заинтересовани страни в бизнеса и предприемачеството и как са структурирани законовите рамки в двете държави; възможностите, които програма Еразъм+ и други европейски и национални инициативи предлагат на младите хора. Младежите изградиха умения за работата в екип; гъвкавост и адаптивност към промени и нова среда; организационни и лидерски умения; комуникационни умения; умения за анализ на ситуацията и очакванията; умения за самооценка и общуване в мултикултурна среда. Дейностите в проекта предоставиха възможност те да придобият позитивни нагласи, като желание за научаване на нови неща и експериментиране; положително оценяване на културните различия на другите; отваряне на мирогледа и приемане на новото; увереност пред публика; способност да проявяват солидарност чрез интерес към решаване на проблеми на местно или по-широко равнище. Не на последно място, участниците подобриха уменията си да комуникират на английски език, тъй като това бе работният език на проекта.

Всички използвани методи по време на младежкия обмен бяха базирани на стимулиране на участието на младежите, активното им въвличане в дейностите и постигане на резултати чрез практика и преживяване, а именно практически занятия, обмяна на опит и др. Конкретните интерактивни методи, които бяха използвани в проекта, включваха обучение чрез преживяване, дискусии, презентации; съвместно решаване на проблеми; работа в малки смесени групи, насочени към развитие на предприемаческото мислене и инициативността на младите хора.

Основните резултати, постигнати по време на младежкия обмен, бяха насърчаване на критичното и творческото мислене, инициативността и предприемачески дух на участниците, чрез неформално образование и генериране на иновативни решения в полза на професионалното им развитие. Повишена бе и мотивацията на младежите за трудова и професионална реализация и увереността им в собствения им предприемачески потенциал. Подобрена бе осведомеността на участниците за националните и европейските програми и възможностите, които подкрепят младите хора в борбата с безработицата. Не на последно място, бяха създадени условия за обмяна на опит между участници от България и Великобритания, имащи сходни проблеми в професионалната си реализация.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Благодарение на своя бюджет, тя ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в чужбина. Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова тя предоставя възможности за най-различни хора и организации.

 

 

 

Един от секторите на програма „Еразъм+“ е Младеж. Проектите и дейностите в сектор „Младеж“ са разделени в няколко главни направления – участие в младежки обмен или участие в доброволчески инициативи в други европейски страни. Допустими са и по-мащабни проекти за реализиране на идеи в международен партньорски екип, както и участие в срещи с политически лица на местно ниво, за обсъждане на предизвикателствата пред младежката политика. Отличителна характеристика на сектор „Младеж“ е фокусът върху младите хора в неравностойно положение, като целта е тяхното активно включване в проектите. Социалното приобщаване, наред с популяризирането на европейското гражданство, е приоритет на дейностите, подкрепяни от Програма „Еразъм+“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *