21-вата поред академична година откри днес ВСУ

0

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” откри
днес новата учебна година с над 2 200 първокурсници в 16 професионални направления и 67 акредитирани специалности, преподаватели и гости от страната и чужбина. Тържествата, които съвпадат с кулминацията
по отбелязване на 20-годишнината от създаването на висшето училище,
започнаха в обновения Източен парк в университета, изпълнен по проект на студенти по архитектура.

21-вата поред академична година бе открита официално от проф. д-р Галя
Герчева, заместник ректор по учебната дейност.

ВСУ обучава над 12 хиляди студенти. Общо за 20-годишната си история във висшето училище са завършили 8 630 студенти в бакалавърски и 5 510 – в магистърски програми. Хабилитираните доктори са 58, а доктори на науките – 22. Университетът има 54 професори и 67 доценти.

Към факултет “Международна икономика и администрация” на ВСУ функционира катедра “Информатика”. От ноември 2006 г. към нея е сформиран сертифициран ECDL тестов център за получаване на международно признати сертификати по информатика.

Екипът на катедрата участва в разработването и реализацията на проекти по редица международни програми – PHARE, INTERREG, e-content, FP6, FP7 и др. Преподавателите и студентите от катедрата имат над 800 публикации и участия в наши и чуждестранни научни форуми и конференции.

Съвместно с ИММ-БАН, катедрата организира периодично международна конференция “Информатика в научното познание”.

От февруари 2008 г., съвместно с Технологичен институт е създаден Тестов и консултантски център по информатика и информационни технологии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *