101 професионални гимназии ще бъдат модернизирани по ОП “Региони в растеж”

0

101 професионални гимназии ще бъдат модернизирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това предвижда откритата от Министерството на образованието и науката процедура за възлагане на обществена поръчка. Прогнозната стойност на поръчката е 84 140 146,91 лева без ДДС.

Чрез изпълнението на предвидените дейности ще се подобрят условията за провеждане на учебния процес, като се обнови цялостно  училищната инфраструктура в гимназиите, които са разположени във всички 28 области на страната.

До пролетта на 2019 година професионалното образование в България ще разполага с качествено нова образователна инфраструктура. Предвижда се да бъдат ремонтирани учебни корпуси и работилници, саниране на сгради, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации. Инвестицията включва също ремонт на спортни площадки, дворни пространства и др. Във всички гимназии ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания.

Процедурата е с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Условията на поръчката са съобразени с изискванията и целите, заложени в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по която е осигурено основното финансиране на включените в поръчката дейности. Процедурата е разделена на 46 обособени позиции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *