Чуждестранни университети търсят преподаватели по български език и литература

0

В университети от 11 държави са обявени отворена процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за следващата академична година. Свободни позиции има в общо 12 чуждестранни университета. Две от тях се намират в Словакия, а по една има във Франция, Китай, Гърция, Германия, Унгария, Полша, Румъния, Словения, Армения и Хърватия.

Преподавателите, специализирани в български език и литература, които работят в чуждестранни университети, се изпращат на дългосрочни командировки от висши училища или институти при Българската академия на науките, където заемат академични позиции. По време на тези командировки те получават дневни командировъчни за съответната страна, както и основни и допълнителни трудови възнаграждения, които са свързани с тяхната образователна и научна квалификация, трудов стаж и професионален опит, включително и съответните осигурителни вноски. В случай че държавата, в която работят, не им осигури жилище, те имат право и на допълнителни средства за наемане на жилище. Разходите за пътуване в началото и края на всяка академична година, както и разходите за пътуване на членовете на техните семейства, които пребивават с тях по време на командировката, също се поемат.

Обявление за дванадесетте свободни позиции и формуляр за кандидатстване са публикувани на страницата на Министерството на образованието и науката. В него са посочени и специфичните изисквания на чуждестранните висши училища, на които следва да отговарят кандидатите.

В момента български език и литература се преподава в общо 31 висши училища зад граница. Основна цел на лекторатите е осигуряване на максимална публичност на преподаването на български език и литература не само сред академичните среди, но и сред широката общественост. Основните инструменти за постигането на тази цел са сътрудничество с българските посолства, културните институти, асоциациите на българите в чужбина, българските неделни училища по света, организиране на различни прояви, участие в международни проекти и медийни изяви.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *