Четири нови магистърски програми стартира Факултетът по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“

0

Четири нови магистърски специалности по направление „Информатика и компютърни науки“ разкрива от учебната 2017/2018 година Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Те заменят съществуващата до момента специалност „Софтуерни технологии“, съобщи зам.-деканът доц. д-р Анна Малинова. Тя уточни, че от днес, 11 септември, започва записването за всички магистърски програми на ФМИ.

 

Учебните планове на четирите нови специалности включват съвременно и задълбочено обучение по софтуерни технологии със специализации в областите на мобилните системи и приложения, софтуерни архитектури и средства, графични среди и потребителски интерфейси и системи с изкуствен интелект. Академичните формулировки на четирите нови магистърски програми са:  „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“,  „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“, „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“, „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“.

 

Подобно на останалите магистърски програми във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“ и новите ще се изучават в продължение на 1 или 2 учебни години, съответно – 2 или 4 семестъра, в зависимост от предходната изучавана специалност.

 

Например двугодишните магистратури „Софтуерни технологии със специализация…“ и „Бизнес информатика с английски език“ са предназначени за завършилите образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и/или „Магистър“ от всякакви специалности, които искат да получат задълбочени знания в областта на информационните и комуникационни технологии, приложението им в бизнеса и бизнес-ориентирания английски език.

 

Едногодишните магистърски програми са за бакалаври и/или магистри по специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки”, подчерта доц. Малинова.

 

Поради бързото навлизане на компютърните технологии в началното училище и прогимназията, налице е голяма необходимост от преподаватели в тези степени на българското училище. През 2017 г. беше извършена актуализация на учебните планове на специалностите по направлението, така че да отговарят на новия Закон за предучилищно и училищно образование, както и на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, обнародвана в Държавен вестник и влизаща в сила от учебната 2017/2018 година.

 

Завършилите магистърските програми „Обучение по информационни технологии в началното училище” и „Обучение по информационни технологии в прогимназията” във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ придобиват квалификация „Учител по информационни технологии в началното училище” и „Учител по информационни технологии в прогимназията”. А магистърската специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище” дава квалификацията „Учител по информатика и информационни технологии“. След обучението – 1 или 2 години,  завършилите могат да преподават „Информатика“ и „Информационни технологии“ на високо професионално ниво, съгласно изискванията на МОН, посочени в образователните стандарти на българското училище, подчерта доц. Малинова.

 

Квалификация „Учител по математика” придобиват завършилите магистърската програма „Обучение по математика в училище”. Завършилите тази магистърска програма наред с теоретическата подготовка, ще са усвоили уме­ния, инструменти, техники и методология за успешно обучение на учениците в задължителна и про­­филирана подготовка по математика.

 

Желаещите да придобият само квалификацията „Учител по математика” или „Учител по информатика и информационни технологии” могат да се запишат в едногодишните квалификации със същите имена във Факултета по математика и информатика. Подготовката и в едногодишният, и в двугодишният формат на магистратурата по „Приложна математика“ е концентрирана в областта на математическото моделиране, съчетано с информационните технологии.

 

Образователните курсове на ФМИ са за желаещи с всякакво образование, които искат  да получат или повишат компютърната си грамотност („Информационни технологии“), да усвоят език за програмиране на начално („Въведение в програмирането с JAVA“, „Уеб базирано програмиране“) или експертно равнище („Езици и среди за програмиране в Интернет“, „Интегриране на бази от данни в уеб среда“, „Програмиране с еталони и рамки“), както и английски език за работа в мултинационална компания.

 

Записванията за магистърските програми, квалификации и курсове във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет продължават до 11 октомври. Занятията започват от 14 октомври  и се провеждат само в събота и неделя. Допълнителна информация е публикувана на сайта на Факултета по математика и информатика: http://fmi-plovdiv.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *