Фонд “Научни изследвания” класира проекти за близо 7 млн. лв.

office

Фонд „Научни изследвания“ е одобрил научни проекти на стойност 6 849287 лева през изминалата година. Това е общата сума на средствата, които ще бъдат разплатени и през 2017 и 2018 година, се посочва в годишния отчет на Фонда. От предвидените 15 милиона лева за научни изследвания неизразходвани са малко над 9 000 лева. Това са около 0,07 на сто от всички средства. За сравнение през 2014 година неоползотворени са били 42 на сто от целия бюджет, предвиден за научни изследвания.

През изминалата година са били подадени общо 528 проекта за фундаментални изследвания, като одобрени от тях са 173. Общата сума, която Фондът е отпуснал по тях, е 4 874 025 лева. В конкурса за млади учени са подадени общо 59 проекта. Одобрени от тях са  43 на обща стойност 780 021 лева. Има одобрени проекти и по споразумения за двустранно сътрудничество и научна периодика.

Най-много са подадените документи по технически науки – 90.  Одобрени от тях са 78 броя. При биологическите науки от 80 кандидатствали финансирани са 76 проекта. В областта на математическите науки и информатиката от 31 кандидатствали проекти са класирани 27. При медицината от 45 проекта са класирани 40. В химическите науки са кандидатствали проекти с 56 ръководители. Не е одобрен само един от тях, но поради изчерпване на средствата, предвидени за тази научна област, 39 са класирани като резервни.

Отделно от това е отпуснато финансиране на проектите, одобрени през 2014 година, които вече са достигнали на втори етап. Това са 87 проекта, които получават 6 095 677 лева. Онези научни разработки, които са получили оценка отличен на междинния си етап, са финансирани в пълен размер. На останалите, които имат по-ниска оценка, е наложена финансова корекция. За финансиране през 2017 година остават проекти, чиито отчети са получени по-късно или първият им етап е удължен.

При представянето на отчета управителят на Фонда проф. Веселин Брезин представи сравнителна графика за бюджета на ФНИ през последните 10 години,структурата на Фонда и перспективите за неговото развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *