Фондация “Димитър Барбатов” ще дари лаптопи на ученици от затруднени семейства

Фондация “Димитър Барбатов” стартира кампанията “Всяко дете – “в клас”, в рамките на която организацията ще купи лаптопи с лицензиран софтуер на стойност 10 067 USD. В началото на учебната година лаптопите ще бъдат дарени на ученици, за да могат те не само да сърфират, а и да създават съдържание и да усъвършенстват уменията си.

Фондацията няма да дарява на Центрове за настаняване от семеен тип, а на ученици, които живеят със семействата си, но тези семейства са повече или по-малко материално затруднени. Бенефициенти са ученици от VІІ до ХІІ клас в български държавни и общински училища.

Част от пакета документи, изисквани от кандидатите, са:

1. Удостоверение от училището, че кандидатът е ученик там в VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ или ХІІ клас през учебната 2020/2021 г.
2. Удостоверение от училището, посочващо колко неизвинени отсъствия от клас има кандидатът през учебната 2019/2020 г. Ако става дума за две различни училища през двете учебни години, удостоверенията трябва да са две (всяко училище ще потвърди съответната информация);
3. Препоръка от училището (старото, ако училището е сменено за предстоящата учебна година) защо този кандидат заслужава да бъде дарен с лаптоп (подписана от официално представляващ училището);
4. Особено важно: мотивационно писмо, написано ръчно от кандидата, защо според него точно той трябва да бъде дарен с лаптоп и как той ще помогне на неговото развитие, както и на семейството му от финансова гледна точка;
Извънкласни дейности и постижения не са задължителни, но ще се разглеждат като предимство.

Шансове има всеки (и децата от семейства със средни доходи, не само крайно нуждаещи се), документите ще се разглеждат комплексно. Освен изброените по-горе, има и други документи.

Образец на Молбата за кандидатстване, и на образци на някои от документите, ще бъдат изпратени на кандидатите при заявено желание за подаване на кандидатура на имейл адрес office@dberbatov.org
! В Subject непременно напишете Лаптоп.
! Фондацията няма да отговаря на имейли, от които става ясно, че са изпратени без да е прочетена публикуваната информация.

Краен срок за кандидатстване 28 август 2020 г.
Краен срок за избор на бенефициенти 11 септември 2020

Кандидатите трябва да имат предвид, че лаптопът не е безусловно дарение, а в края на учебната година от дарените ще се изисква отчет за неговото използване, както и удостоверяване на неговата наличност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *