Ученици с изявени дарби ще получават стипендии по проект „Успех за теб“

0

По 195 лева еднократна стипендия ще получат ученици с изявени дарби по проект „Успех за теб“.

Новата стипендия е само една от мерките за допълнителна подкрепа за личностно развитие, заложени в проекта, който се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. С децата таланти ще има допълнителни занимания, за да се развиват.

За стипендията могат да кандидатстват ученици от I до VII клас с представен документ, който потвърждава класиране в национален или международен конкурс, олимпиада и състезание в периода след стартирането на проекта (27 януари 2023 г.)

В рамките на всички дейности по проекта ще има възможност училищата да оборудват нови кабинети (до 9000 лева) или да закупят допълнително оборудване (до 6000 лева) за работа с деца с таланти или със специални образователни потребности, както и за осигуряване на средства за работата на специалисти и др.

Очаква се над 4500 педагогически специалисти и непедагогически персонал да бъдат включени в обучения за работа с деца и ученици от уязвими групи.

Едно от обученията е за прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на ученици със специални образователни потребности и хронични заболявания. Специални обучения ще има за прилагането на инструментариуми за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система, за маркери при риск на деца и ученици и за определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици.

Друго обучение ще има за използване на инструментариум за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им.

Предвижда се и въвеждаща квалификация за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа, както и обучение на непедагогически персонал (образователни медиатори, социални работници).

Целта е учителите да могат да предоставят обща и допълнителна подкрепа на ученици със затруднения в обучението по предмети и специално по български език и литература, както и за подготовка за държавни зрелостни изпити. Има и ресурс за междуучилищни дейности и за работа с родители на деца от уязвими групи, които да бъдат мотивирани децата им да посещават училище.

Работата по стартирането на различните дейности бе акцент на работна среща на екипа за управление и организация на проекта с представители на териториалните екипи от РУО, която се проведе в Пловдив.

Общият бюджет на проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ е 151 123 000 лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *