ТУ-София с нова магистратура „Микротехнологии и наноинженеринг“

ТУ София17 ноември от 14:30 часа в Техническия университет-София ще се проведе пресконференция на тема „Образование в съответствие със съвременните нужди на бизнеса“.

На пресконференцията ще бъдат представени актуализираните учебни програми и планове на бакалавърската и магистърската степени на специалност „Електроника“. В учебните програми на специалностите са включени нови дисциплини, чрез които бъдещите специалисти да придобият нужните познания и умения.

На събитието ще бъде представена и изцяло новата магистърска специалност „Микротехнологии и наноинженеринг“, разработена от Факултет по електронна техника и технологии, Факултет по телекомуникации и Машинно – технологичен факултет на ТУ – София. Новата специалност е създадена след проведен анализ на съвременните тенденции на пазара на труда и е съобразена с нуждите на работодателите.

Програмите и специалностите за актуализирани в партньорство с Вистеон Електроникс България, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии” и Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес.

Пресконференцията се организира по проект „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда”, Договор № BG051PO001-3.1.07-0048. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *