ТУ-София допринася за създаването на стратегия за развитие на висшето образование

0

0001Нова стратегия, насочена към подобряване на качеството на обучение в съответствие с тенденциите за развитие на висшето образование във водещи университети в Европа и света, разширяване на научно-изследователската дейност и обвързване на потребностите на бизнеса с изучаваното в ТУ-София, беше представена в ТУ-София. Това стана в рамките на пресконференция, организирана по проект „Усъвършенстване на системата на управление на Технически университет-София“. „Проектът е изключително сериозен, ще търсим начини дори след приключването му той да продължи да се самоподдържа не само като резултати, но и като развитие на всички идеи, заложени в него“, каза по време на събитието проф. Марин Христов, ректор на ТУ-София и ръководител на проекта.

В рамките на проекта е разработена нова стратегия за управление на университета и неговите факултети; усъвършенствана е и системата за управление на качеството, базирана на огромния опит на университета до момента, който е анализиран и систематизиран. „По този начин вече имаме ясна представа за пътя, по който вървим, и за целите, които следваме“, подчерта на събитието проф. Веско Панов, зам.-ректор на ТУ-София. „Работейки в тази посока, имахме шанса да формулираме по нов начин мисията, визията и приоритетите на университета, които бяха приети от Академичния съвет след задълбочено обсъждане от цялата академична общност“, допълни той.

“Основните предизвикателства при разработване на новата стратегия произтичат от факта, че все още липсва Национална стратегия за развитие на висшето образование и насърчаване на научноизследователската дейност в университетите. Смятаме, че с цялостното изпълнение на този проект даваме своя сериозен принос за разработване на бъдещата Национална стратегия“, каза още зам.-ректорът на ТУ-София проф. Панов.

„В полезрението сме на всички останали университети, така че в Стратегията за развитие на висшето образование се очаква да залегнат много от нашите идеи и много от нашите убеждения по отношение на финансирането на висшето образование, броя на университетите в България, и т.н.“, посочи от своя страна ректорът проф. Христов.
ТУ-София има изградена Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и научните изследвания (СОПКОНИ), която е усъвършенствана в рамките на същия проект, като в нея са включени стандарти за качество на обучението и методика за оценка на качеството на обучение. С цел стимулиране развитието на кадрите е създадена и система за управление на трудовите постижения за подобряване на ефективността и ефикасността на работа и професионалното израстване на персонала. ТУ-София залага и на продължаването на връзка със своите възпитаници след тяхното напускане на университета, като следи кариерното им развитие и по-нататъшно израстване и създава Алумни групи по факултети, които организират различни форуми с оглед получаване на обратна връзка и съдействие от реализираните кадри за повишаване авторитета и конкурентоспособността на университета. Не на последно място, ТУ-София обръща сериозно внимание и на непосредственото сътрудничество с представители на бизнеса с оглед осъвременяване на предлаганото обучение и адаптирането му към реалните потребности на пазара на труда. В рамките на проекта е разработена и внедрена и интегрирана информационна система за обслужване на ТУ-София.

Проект „Усъвършенстване на системата на управление на Технически университет-София“, договор №BG051PO001-3.1.08-0023, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стойността на проекта е 491 931,38 лв., а периодът на изпълнението му – 22 месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *