“Техностарт” насърчава иновационната активност сред българските студенти

0

1 The-Business-Institute-Color-Logo-Image-265x301Министерство на икономиката и енергетиката обяви Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “Техностарт“. Проектът цели да подпомогне на младежите да започнат собствен бизнес като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

Право да кандидатстват с иновативна бизнес идея и да получат финансиране до 20 000 лв. имат всички студенти, докторанти или завършили висшето си образование през 2013 или 2014 г. Кандидатите могат да подават бизнес идеи в следните области: „Преработваща промишленост“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти”, “Издателска дейност”, “Далекосъобщения”, “Дейности в областта на информационните технологии”, “Информационни услуги”, „Професионални дейности и научни изследвания”,„Научноизследователска и развойна дейност“. Кандидатурите им ще се оценяват по два критерия – жизнесбособност на бизнес плана и иновативност на бизнес идеята.

Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа: административното съответствие, външно оценяване на бизнес плана и интервю с оценяващ комитет. За да бъде допуснат до интервю, кандидатът трябва да е получил минимум 50 точки от експертната оценка на своя бизнес план. Крайният срок за подаване на документите е 15.09.2014 г.

Повече информация за конкурса е достъпна ТУК.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *