Техническият университет – София разкрива нова специалност „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ по проект ИННОТЕХ ПРО с участието на Бош Инженеринг Център София

0

Добрите контакти на Техническия университет – София с водещи компании в България доказват, че бизнесът е готов да си сътрудничи в много направления, в които университетът е лидер в обучението и научно-изследователската и развойна дейност.

Тази седмица бе официално подписано споразумение за сътрудничество между Техническия университет – София и Бош Инженеринг Център София. Първа стъпка е участие на представители на фирмата в обучението по разкритата нова специалност „Интелигентни системи и изкуствен интелект”. Специалността е разработена в рамките на изпълнението на проект ИННОТЕХ ПРО № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)” по програма „Модернизация на висшето образование“  към ОП НОИР.

Обучението по новата бакалавърска специалност в ТУ – София  ще започне през есента на 2022 г.  Целта е студентите да получат задълбочени познания по компютърни науки и математика, необходими за практически приложения на изкуствения интелект (AI), както и актуални познания за най-новите технологии в областта. Обучението може да бъде  както на български, така и на английски език.

ИННОТЕХ ПРО е съвместен  проект на 5 университета (ТУ – София, ТУ – Габрово, РУ „Ангел Кънчев“, ХТМУ и МГУ  „Св. Иван Рилски“), 3 асоциирани партньора (Universite de technologie de Troyes – France, Technological University Dublin – Ireland и Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Romania – университети от консорциума EUt+) и 2 работодателски организации (Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и Асоциация на индустриалния капитал в България).

В обучението ще се включат и експерти от Бош Инженеринг Център София, които ще имат водеща роля в реализирането на специално създадения практически модул в IV–ти курс с фокус „Интелигентни технологии за автомобилната индустрия“. Центърът ще подпомогне и осигуряването на необходимата обучителна среда, както и ще оборудва изцяло високотехнологична лаборатория на територията на Машинно-технологичния факултет. Центърът ще предостави сензори за автономни превозни средства, изчислителни модули и компютри, изпълнителни механизми и апаратура. Инвестицията в образование и развитие на млади таланти в IT сферата са сред основните приоритети на Бош Инженеринг Център София. Предвиден е и триседмичен преддипломен стаж на  студенти от IV–ти курс в Бош Инженеринг Център София. Планираният срок на партньорството между Бош и Университета е 10 години.

Обучението по специалността е съобразено както с изискванията и нуждите на съвременната индустрия на информационните и комуникационни технологии от четвърто поколение (Industry 4.0) и обхваща най-актуалните средства и дигитални технологии, виртуалното инженерство, интернет и облачни технологии, управлението на инженерна информация, така и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети от Великобритания, Германия, Франция, Италия и др.

„IT секторът в България е един от малкото, в които сме конкурентоспособни в световен мащаб. За да запази и развива този потенциал, Бош се включва активно в процеса на модернизиране на образователната система, в създаването на бъдещи специалисти за индустрията. Споразумението ни с Техническия университет – София е стъпка именно в тази посока“, заяви Константин Конов, генерален директор на Роберт Бош и представител на Група Бош в България.

„От самото си създаване Бош Инженеринг Център София подкрепя образованието, професионалното развитие и ориентация на младите хора у нас. Вярвам, че експертите ни в ролята си на ментори ще помогнат на младежите да разгърнат възможностите си и да придобият ценни практически знания и умения чрез иновации и технологии“, каза Динко Русев, инженеринг директор на Бош Инженеринг Център София.

От създаването си през пролетта на 2019 г. Бош Инженеринг Център София се разрастна значително, като в момента продължава да наема млади специалисти и има много отворени позиции за софтуерни и хардуерни инженери. Компанията демонстрира отговорност и добри практики като работодател, предлагайки дългосрочна заетост и образование, както и подкрепа в професионалното развитие на служителите си и инвестиция в бъдещи кадри.

Наскоро стартира първата академия на Центъра за обучение на софтуерни инженери – Bosch ECS Career Camp, под менторството на доказани професионалисти в сферата на разработването и тестването на софтуер. Дуалното обучение, стажантските програми, работата с университетите са част от добрите дългосрочни практики на Бош Инженеринг Център София.

Ректорът на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Кралов изказа благодарност за началото на едно добро и перспективно сътрудничество и подчерта важната роля на бизнеса в практическо ориентираното обучение на студентите, съобразно най-модерните тенденции в развитието на технологиите.

„Вярвам, че този проект ще допринесе за подобряване на квалификацията на бъдещите инженери и по този начин ще открие нов хоризонт за тяхната успешна професионална реализация в днешната глобална конкурентна среда“.– каза в заключение проф. Кралов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *