Студентските съвети се обявиха против вдигането на семестриалните такси

0
Националното представителство на студентските съвети в Република България изпрати остро становище във връзка с обсъждането на решение на Министерски съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2024/2025 година. Планира се в някои висши училища отново да бъде вдигната семестриалната такса.

 

Размерът на таксите за обучение на студентите и докторантите се осъществява съгласно чл. 95 от ЗВО и е определен по образователно-квалификационни степени за студентите, съответно по образователна и научна степен „доктор“, по форми на обучение и по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г, във връзка с приемане на предложенията на държавните висши училища.

 

Поредното искано увеличение идва след драстично вдигане на семестриалните такси с над 30% през учебната 2023/2024 година. Тогава доводите на висшите училища бяха, че това е необходимо на фона на високата инфлация и осигуряване на по-високо качество за образование. Поредното предвидено вдигане на таксите става отново по предложения на академичните ръководства и следва да бъдат отразени в учебната 2024/2025 година. Този път мотивите са свързани с вдигане на издръжката за обучение, определена по реда на чл. 91, ал. 2, т.1 и т.3 от ЗВО.

 

Националната студентска организация възразява против тенденциозното вдигане на семестриалните такси.

 

Публикуваме текста на цялото становище без редакторска намеса:

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Проект на решение на Министерски съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2024/2025 година
Националното представителство на студентските съвети в Република България в качеството си на единствен законоустановен орган в страната за защита правата и интересите на студентите, докторантите, курсантите и специализантите, изразява своето неодобрение за поредното вдигане на семестриалните такси за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2024/2025 година.
Размерът на таксите за обучение на студентите и докторантите се осъществява съгласно чл. 95 от ЗВО и е определен по образователно-квалификационни степени за студентите, съответно по образователна и научна степен „доктор“, по форми на обучение и по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г, във връзка с приемане на предложенията на държавните висши училища.
Поредното искано увеличение идва след драстично вдигане на семестриалните такси с над 30% през учебната 2023/2024 година. Тогава доводите на висшите училища бяха, че това е необходимо на фона на високата инфлация и осигуряване на по-високо качество за образование. Поредното предвидено вдигане на таксите става отново по предложения на академичните ръководства и следва да бъдат отразени в учебната 2024/2025 година. Този път мотивите са свързани с вдигане на издръжката за обучение, определена по реда на чл. 91, ал. 2, т.1 и т.3 от ЗВО.
Като обучаващи се и представляващи студентската общност в страната изразяваме неодобрението си за предложението за вдигане размера на семестриалните такси за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2024/2025 година.
В последните няколко години оставаме с впечатление, че в системата на висшето образование се води политика по отношение на системно вдигане на семестриалните такси, което винаги се обвързва с популисткото твърдение, че това е необходимо, за да се вдигне качеството.
Ние, студентите, като ползватели в системата на висшето образование останахме подведени, че образованието за студентите в държавна поръчка ще бъде безплатно за обучаващите се. В последната една година сме свидетели на хаотичност в политиките, които инициира Министерството на образованието и науката – от идеята за безплатно образование до одобрението на предложението на академичните ръководства за вдигане на семестриалните такси. Това за нас е показател, че няма последователност при водената политика за подобряване на средата за обучение и живот на младите хора.
Наясно сме със ситуацията, че качественото образование изисква и необходимите средства, но приетата държавна политика на постоянно увеличаване на таксите води до неясен хоризонт за устойчивост в процеси, в които попадат и възможностите за издръжка на студентите за обучение. Смятаме, че държавата трябва да регулира този подход на постоянно увеличаване на таксите на студентите и да се приеме механизъм, чрез който студента да има фиксирана такса в рамките на своето обучение, а не да бъдем с неясен хоризонт за бъдещето си.
Предстоящото увеличение засяга над 149 000 учащи, а именно 143 870 студенти и 5357 докторанти в редовна и задочна форма на обучение. Всички тези млади хора са преценили възможностите си за издръжка при започване на своето обучение и постоянното увеличаване на таксите създава предпоставки много от тях да прекъснат обучение, поради невъзможност да се издържат. На мнение сме, че тази тенденция трябва да бъде прекратена и държавата да внесе по-ясни критерии за формиране и прилагане на таксите в процеса на обучение.
Водещата тенденция за постоянно повишаване на таксите създава условия за отпадане на 20% от обучаващите се в сферата на висшето образование. Най-засегнати са нашите колеги в специалностите в област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, „Здравеопазване“, „Спорт“, а драстично увеличение на таксите забелязваме в област „Изкуства“.
В заключение бихме искали да изкажем категоричното си несъгласие с инициативата за увеличаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2024/2025 година.
Напомняме на Министерство на образованието и науката, че следва да бъде регулатор в процеса на предложенията за постоянно вдигане на таксите и да провежда политики, които да гарантират качествено и достъпно образование за младите хора в страната. За съжаление не виждаме това да се случва и изразяваме своето безпокойство в тази връзка.
Настояваме държавата да гарантира регулация на таксите за обучение на студентите и докторантите в рамките на тяхното обучение и сме готови да участваме в процесите по обсъждане на тези въпроси.
НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита на общите права и интереси на студентите, специализантите, докторантите и курсантите и се състои от председателите или делегирани представители на студентските съвети на висшите училища в България.
От създаването си НПСС се стреми да изгради активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката по отношение на висшето образование в страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *