Специалност „Право” на ВСУ „Черноризец Храбър” приема кандидат-студенти с оценките от матурата по български език и общия успех от средното образование

Кандидатстването в специалност „Право” на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” през учебната 2020 / 2021 г. ще е с оценките от държавния зрелостен изпит по Български език и литература и средния успех от дипломата за завършено средно образование. Балът за класиране ще се образува от оценките от матурата по Български език и литература, умножен по 3 и средния успех от дипломата за завършено средно образование. За прием се зачитат и оценките от държавен изпит по Български език и литература от висшето образование. Обучението в специалност „Право” във Варненския свободен университет е в редовна и задочна форма.

Промяната в условията за прием на студенти в специалност „Право” е в съответствие с Постановление на Министерския съвет № 110/ 28.05.2020 г. (Обн., ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г.) за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”.

От променените условия за кандидатстване през тази година могат да се възползват и студентите в професионалните направления „Право“, „Защита на националната сигурност” и „Психология” на ВСУ „Черноризец Храбър”, които са прекъснали обучението си и са загубили студентските си права през последните 10 години. Те също могат да възстановят правата  си като кандидатстват с оценките от матурата по БЕЛ и средния успех от дипломата за средно образование.

Юридическият факултет създаде и специални условия за прекъсналите обучението си през последните три години в професионалните направления Право“, „Защита на националната сигурност” и „Психология“. Те имат възможност да се включат в безплатни онлайн опреснителни курсове по  дисциплините, по които не са положили изпити. След лекционните курсове ще бъдат допуснати до извънредна онлайн сесия и ще могат да продължат обучението си. Студентите ще бъдат освободени от такса за възстановяване на студентските права.

Кандидатстването в университета е изцяло онлайн – 24 часа, 7 дни в седмицата.

За допълнителни въпроси на разположение са секретарите на катедрите в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”:

Секретар на Катедра „Правни науки”: 052 359 562

Секретар на Катедра „Сигурност и безопасност”: 052 359 561

Секретар на Катедра „Психология”: 052 359 569

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *