Спестяват 900 000 лева по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

operativna programa nauka i obrazovanieОценката на научните проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) от индивидуални оценители ще струва два пъти по-малко, отколкото ако беше извършена чрез фирма-посредник. До 900 хил. лв. ще бъдат разходите за работата на оценителите, набрани чрез централизирания конкурс на Министерския съвет, сочат изчисленията на Управляващия орган (УО) на програмата. Фирмата-посредник, която би спечелила спряната от МОН обществена поръчка за оценяване на научните проекти, щеше да получи 1,8 млн. лв.

Тези данни бяха обявени при отчета за напредъка по ОП НОИР, представен в МОН. Спирането на обществената поръчка за фирма-посредник при оценяването на научните проекти и обявяването на централизиран конкурс за индивидуални оценители не доведе до никакво забавяне на процедурите по приоритетна ос 1 на ОП НОИР за наука, подчерта министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

В момента постъпилите проектни предложения за Центрове за върхови постижения и за Центрове за компетентност се оценяват за административно съответствие и допустимост, без да получават точки. До 18 май 2017 г. трябва да бъде готов списъкът, в който 405-те индивидуални кандидати за научни оценители ще бъдат подредени по обективна методика, според съответствието им с високите наукометрични изисквания на конкурса. До края на май 2017 г. с тях ще бъдат подписани договори и те ще бъдат разпределени в оценителни комисии. За 1 и 2 юни 2017 г. е предвидено обучението им за работа с информационната система, в която ще се оценяват проектите. Същинската оценка ще се извърши от 5 юни до 20 юли 2017 г. Планирано е договорите с победителите в конкурса да бъдат сключени до края на септември 2017 г.

За трите месеца на служебния кабинет МОН отбеляза съществен напредък по отношение на всички предварителни условия за реализация на ОП НОИР, отчете заместник-министър Ваня Стойнева. Стратегията за развитие на научните изследвания в България ще бъде представена за одобрение в Министерския съвет на 3 май 2017 г., след което ще бъде внесена за приемане в Народното събрание. Подготвен е за съгласуване с ЕК вариант на Национална пътна карта за научна инфраструктура. До дни той ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Готова е диагностиката на научната апаратура и оборудване. Анализът е изпратен за окончателно съгласуване с ЕК. Той ще бъде използван за разработване на документацията за Регионалните научни центрове, финансирани от ОП НОИР.

МОН проведе интензивни преговори с ЕК и предприе конкретни мерки по забележките в предварителния доклад от одитната мисия на ЕК от октомври 2016 г. по управлението и изпълнението на оперативната програма в сферата на образованието. Съгласувано с ЕК бяха разделени отговорностите на ниво заместник-министри. Министърът делегира функции на заместник-министрите за училищно образование и за висше образование и наука, които да представляват МОН при подготовката, подаването и изпълнението на проекти по ОП НОИР. Отделен заместник-министър ръководи Управляващия орган – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“.

С одобрението на ЕК бяха разработени указания на УО за сформиране на екипите за организация и управление на проекти, отчитане на разходи за възнаграждения и други. Подготвени са вътрешни правила на МОН за избор на експерти, които да бъдат включени в екипите за организация и управление на проекти, изпълнявани от МОН. Беше анализиран капацитетът на МОН да изпълнява проекти. Екипите на проектите бяха оптимизирани и с тях бяха проведени две обучения.

С ЕК са съгласувани също предстоящата оптимизация на структурата на УО, както и допълването и актуализирането на системите за управление и контрол на УО. Административният капацитет на УО ще бъде укрепен чрез привличане на допълнителни експерти с опит в управлението и изпълнението на проекти, попълване на вакантните щатни бройки и организиране на специализирани обучения за служителите на УО и на изпълнителите на проекти.

При преговорите с ЕК МОН успя да сведе до минимум риска от загуба на средства по ОП НОИР. В резултат на тези усилия ще бъде наложена финансова корекция като процент не от цялата договорена сума по програмата до момента – 334 млн. лв., а като процент от 42,630 млн. лв. Това са договорените средства по процедурите за интеграция в детските градини и училищата и за докторанти и постдокторанти. Конкретният размер на финансовата санкция ще бъде определен след повторна оценка на 60 проекта, избрани на случаен принцип.

В края на служебния мандат извършените плащания по ОП НОИР са с 20% повече в сравнение с началото на февруари 2017 г. Към днешна дата те са в размер на 48 274 157,61 лв. За същия период договорените средства са 334 566 087,75 лв. или с 3,3% повече спрямо февруари т.г.

За 23 юни 2017 г. е планирано следващото заседание на Комитета за наблюдение на ОП НОИР. На него комитетът трябва да одобри критерии за избор на нови операции, които се подготвят в момента. Това ще позволи договарянето на операции по приоритетни оси 1 и 2 (за наука и за образование) с общ бюджет от 346 млн. лв.

Презентация от днешната пресконференция може да видите в прикачения файл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *