Софийският университет обявява допълнителен прием за учебната 2017/2018 година

0

След приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2017/2018 година на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ близо 90 процента от плана за прием в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование е изпълнен.

7 230 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище тази година. 4 278 новоприети студенти са се записали след третия и последен етап на класиране. 25 от тях са лауреати от национални и международни състезания и олимпиади. Изцяло запълнени са специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Логопедия“, „Биология и английски език“, „Руска филология“, „Балканистика“, “Английска филология”, „Немска филология с модул скандинавски езици“, „Скандинавистика“, „Португалска филология“, „Класическа филология“, „Арабистика“, „Японистика“, „Китаистика“, „Кореистика“, „Археология“, „Социология“, „Културология“, „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, „Психология“, „Европеистика“, „Политология“, „Международни отношения“, „Журналистика“ – редовна форма, „Връзки с обществеността“ – редовна форма, „Стопанско управление“, „Икономика и финанси“, „Публична администрация“, „Туризъм“, „Оптометрия“ – редовна форма, „Химия“ – редовна форма, „Информатика“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Биотехнологии“ – редовна форма, „Медицина“, „Медицинска сестра“, „Фармация“, „Графичен дизайн“, „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ и „Право“ – редовна и задочна форма.

За незаетите 638 места в редовна и задочна форма, субсидирани от държавата, Софийският университет обявява допълнителен прием.

От 11 до 15 септември 2017 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием. На 16 септември 2017 г. ще се проведат допълнителни изпити по физика, теология (устен), музикален инструмент или пеене за специалност „Музика“ и събеседване за специалността „Изобразително изкуство“.

Класирането ще бъде обявено на 19 септември 2017 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде на 20, 21 и 25 септември 2017 г.

Допълнителен прием е обявен за следните специалности:

„Философия“ – 5 места в редовна форма; „Библиотечно-информационни науки“– 15 места в редовна и 10 в задочна форма; „История“ – 22 места в редовна и 12 места в задочна форма; „Етнология“ – 13 места в редовна форма; „Архивистика и документалистика“ – 5 места в редовна форма; „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“ – 20 места в редовна форма; „Педагогика“ – 5 места в редовна форма; „Социални дейности“ – 10 места в редовна форма; „Неформално образование“ – 5 места в редовна форма; „Българска филология“ – 8 места в редовна форма; „Славянска филология“ – 20 места в редовна форма; „Френска филология“ – 20 места в редовна форма; „Италианска филология“ – 8 места в редовна форма; „Испанска филология“ – 5 места в редовна форма; „Унгарска филология“ – 13 места в редовна форма; „Новогръцка филология“ – 15 места в редовна форма; „Румънска филология“ – 9 места в редовна форма; „Тюркология“ – 7 места в редовна форма; „Иранистика“ – 13 места в редовна форма; „Индология“ – 3 места в редовна форма; „Арменистика и кавказология“ – 11 места в редовна форма; „Физика“ – 2 места в редовна и 2 в задочна форма; „Инженерна физика“ – 6 места в редовна и 4 места в задочна форма; „Ядрена техника и ядрена енергетика“ – 7 места в редовна форма; „Физика и математика“ – 3 места в редовна и 2 в задочна форма; „Астрофизика, метеорология и геофизика“ – 8 в редовна и 5 в задочна форма; „Физика и информатика“ – 3 места в редовна форма; „Медицинска физика“ – 5 места в редовна форма; „Комуникации и физична електроника“ – 6 места в редовна форма; „Квантова и космическа теоретична физика“ – 8 места в редовна форма; „Фотоника и лазерна физика“ – 3 места в редовна форма; „Оптометрия“ – 6 места в задочна форма; „Физика на ядрото и елементарните частици“ на английски език – 5 места в редовна форма; „Химия“ – 5 места в задочна форма; „Химия и информатика“ – 4 места в редовна форма; „Екохимия“ – 12 места в редовна форма; „Компютърна химия“ – 4 места в редовна форма; „Ядрена химия“ – 6 места в редовна форма; „Инженерна химия и съвременни материали“ – 4 места в редовна форма; „Биология“ – 15 места в редовна и 6 места в задочна форма; „Молекулярна биология“ – 14 места в редовна форма; „Екология и опазване на околната среда“ – 8 места в редовна и 4 места в задочна форма; „Биотехнологии“ – 7 места в задочна форма; „Биология и химия“ – 5 места в редовна форма; „География и биология“ – 8 места в редовна форма; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ – 7 места в редовна форма; „Агробиотехнологии“ – 15 места в редовна форма; „География“ – 38 места в редовна и 6 места в задочна форма; „Геология“ – 28 места в редовна форма; „Регионално развитие и политика“ – 15 места в редовна форма; „Журналистика“ – 20 места в задочна форма; „Връзки с обществеността“ – 20 места в задочна форма; „Теология“ – 8 места в редовна форма; „Религията в Европа“ – 6 места в редовна форма; „Предучилищна педагогика и чужд език“ – 15 места в редовна форма; „Музика“ – 18 места в редовна форма; „Изобразително изкуство“ – 11 места в редовна форма и „Физическо възпитание и спорт“ – 5 места в редовна форма.

Софийският университет обявява и прием на студенти за попълване на 348 незаети места за обучение срещу заплащане.

Допълнителен прием е обявен за следните специалности:

„Философия“; „Социология“; „Политология“; „Културология“; „Библиотечно-информационни науки“; „История“; „Археология“; „История и география“; „История и философия“; „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Българска филология“; „Славянска филология“; „Руска филология“; „Балканистика“; „Английска филология“; „Френска филология“; „Италианска филология“; „Испанска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арменистика и кавказология“; „Южна, Източна и Югоизточна Азия“; „Математика“; „Приложна математика“; „Статистика“; „Оптометрия“; „Химия“; „Компютърна химия“; „Фармация“; „Биология“; „Молекулярна биология“; „Екология и опазване на околната среда“; „Биотехнологии“; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“; „Агробиотехнологии“; „География“; „Геология“; „Туризъм“; „Регионално развитие и политика“; „Журналистика“; „Връзки с обществеността“; „Теология“; „Религията в Европа“; „Начална училищна педагогика и чужд език“; „Логопедия“; „Физическо възпитание и спорт“; „Медицина“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *