Проект на БАН разработва иновативен модел за подобряване на двигателните и социалните умения на деца със специфични потребности

0

photo_2В Банско завърши тридневната работната среща с участието на Института по системно инженерство и роботика към БАН, Университета в Ставангер, Норвегия и Югозападния Университет „Н. Рилски” – Благоевград, Дневен център за деца с увреждания “Здравец”- град Банско и Дневен център за деца и младежи с увреждания “Символ на любовта” – град Гоце Делчев.

На срещата бяха представени резултатите от проекта „Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието”, чиято цел е да разработи и въведе иновативен модел, който осигурява възможност на децата със специфични потребности чрез игра да подобрят двигателните си умения и социални контакти.  Проектът представя научни възможности за адаптиране на избрани компютърни игри към потребностите на децата с двигателни и социални нарушения чрез внедряване на компютъризирани технологии за разпознаване на движения на различни части от тялото. Пример за това е използването на жестов интерфейс при деца с минимални физически умения на ръцете, като по този начин се развиват уменията за социални контакти между децата в резултат на споделянето на общо място за игра. Атрактивността на такива игри, в които движенията на части от тялото са интерфейс към играта и достъпността им не само в учебна, но и в семейна среда, мотивира и ангажира физическата активност на децата. Компютърните игри и интерактивните сценарии с хуманоидни и нехуманоидни роботи са ценни с това, че при тях има много движение и работа с реални предмети, разказват експертите.photo_1

 В срещата участваха разработилите игрите учени, студенти, преподаватели и ресурсни учители от Благоевград, представители на областната агенция „Социално подпомагане и закрила на детето“ в Благоевград, „Комисия за децата, младежта и спорта“ към Столична голяма община, родители на деца със специални образователни потребности и практикуващи логопеди, специални педагози и психолози от Дневен център „Здравец” в Банско и ДЦ „Символ на любовта” в гр. Гоце Делчев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *