Признаването на дипломите на завършилите висше образование в страните по Лисабонската конвенция ще става без апостил

Portrait of clever student working in college library

Отпада изискването за легализация и заверка на дипломите с апостил на студентите, завършили в САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия и още редица други държави, страни по т. нар. Лисабонска конвенция. Към момента това облекчение беше в сила единствено за завършилите висше образование в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Промяната беше направена от правителството в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Тя е поредната крачка към облекчаване на административните процедури и режими, както и на финансовите тежести за гражданите при тяхната академична и трудова мобилност.

Изискването за легализация или полагане на апостил върху документите, издадени от образователни институции в страни членки на ЕС и ЕИП беше премахнато през 2016 г. Това изменение беше приветствано в обществото, но все още поставяше в неравностойно положение всички останали държави, ратифицирали Лисабонската конвенция. Тези страни имат ефективно действаща мрежа от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC-NARIC и поддържат публично достъпни официални бази данни или регистри за националните системи и институции за висше образование, в които лесно може да се провери легитимността на дипломите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *