Приет е годишният доклад за младежта в България

Big group of young jumping people.Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за състоянието на младежта за 2013 г. Целта на документа е да се представи информация за състоянието на младежта в страната и за предприетите мерки от институциите в изпълнение на държавната младежка политика.

Под формата на конкретни индикатори са описани статусът и постигнатите резултати по отношение насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, на здравословния начин на живот, подобряване на достъпа им до информация и качествени услуги, превенцията на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение, повишаването на гражданската активност, развитието на младежкото доброволчество, развитието на младите хора в малките населени места и селските райони, на международния и междукултурния диалог, повишаването на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

Докладът е изготвен на основата на обобщена информация от всички институции, чиято дейност има отношение към живота на младите хора в страната, както и от общините в България. За нуждите му е реализирано и национално представително социологическо проучване на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната”. То е осъществено от агенция ЕСТАТ по поръчка на Министерството на младежта и спорта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *