Прием на студенти в Технически университет – София през учебната 2018/2019 година

Български граждани, притежаващи диплома за завършено средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висши училища, могат да кандидатстват за студенти в Техническия университет – София (ТУ – София).

 Кандидатстването се извършва чрез:

 1. подаване на кандидатстудентски документи;
 2. класиране по специалности.

 

 Документите за кандидатстване са:

 • Заявление за кандидатстванедо ректора с кодовете на специалностите. Заявления се получават в ТУ-София, бл. 2, ет. 1 (ЦИР), по интернет или в бюрата за приемане на документи по градовете в периода от 18 юни 2018 г.  до 30 юни 2018 г. Заявлението може да се изтегли от страницата на ТУ – София на адрес: http://priem.tu-sofia.bg

Заявление за кандидатстване с кодовете на специалностите се подава от всички кандидат-студенти, независимо дали се явяват на предварителни или редовни изпити, или участват с матури в класирането. В него се посочва явяване и на предварителни и редовните изпити, или признаване на матурите, ако кандидат-студентите желаят това, като за всеки изпит или матура се заплаща такса от 30 лв.;

 • Дипломата за завършено средно образование – оригинали ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите.
 • Такса за явяване на всеки изпит е 30 лв.Тя се заплаща в ТУ-София, бл. 2, ет. 1 (ЦИР) на терминал с карта  или по банков път по сметка на ТУ-София – BG89BNBBG96613100103601, за редовните изпити, или признаване на матурите, ако кандидат-студентите желаят това.

 

Кандидат-студентите подават документите си за кандидатстване от 18 юни 2018 г. до 30 юни 2018г. (вкл. събота и неделя) както следва:

 1. В ТУ-СОФИЯ, кв. Дървеница, блок 2 (западен вход), Център по информационни ресурси, от 8.30 до 16.00 ч. ;
 2. В ЦЕНТРОВЕТЕ И БЮРАТА за приемане на кандидатстудентски документи:
 3. ПО ИНТЕРНЕТ ( в сайта http://priem.tu-sofia.bg).

Кандидатстващите само със зрелостни изпити (матури)  или предварителни изпити могат да подават документи до 4 юли 2018 г. вкл. (сряда).

Редът на желаните специалности и данните на кандидатите се внасят в компютърна система в тяхно присъствие. Редът е окончателен и не може да бъде променян след 4 юли 2018 г.

Всеки кандидат-студент получава компютърна разпечатка със заявлението за кандидатстване, реда на желаните специалности, кандидатстудентски изпити или матури, с които кандидатства, талон с входящия номер и талон със сградата и залата за явяване на съответния изпит, ако желае такъв.

Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити, подават документи, но не доплащат допълнителни такси.

Кандидат-студентите, подаващи документи за класиране в ТУ – София, ако искат да кандидатстват и за филиала в гр. Пловдив, и за ИПФ в гр. Сливен, подават документи и заплащат (доплащат) такса съответно в ТУ – София, филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен (по интернет в сайта на съответния филиал или на място). За един и същ изпит такса се заплаща еднократно.

От такса за кандидатстване се освобождават:

 • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освидетелствани със 70% и над 70%;
 • военноинвалиди и военно-пострадали;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *