Представяне на проект „Докторантски център Св. Климент Охридски“

0

В Софийския университет се състоя информационна среща за запознаване с възможностите по проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център Св. Климент Охридски“. Софийският университет започна изпълнението на проекта, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на 21 април 2017 г. Проектът ще продължи до 31 декември 2018 г.

Функционалният ректор на Софийския университет и ръководител на проекта проф. Мария Стойчева изрази радостта си, че информационното събитие предизвиква голям интерес. Тя отбеляза, че за ректорското ръководство този проект е изключително важен, защото е бъдещето на българската наука, на Алма матер и ще позволи създаването на активна докторантска общност в Софийския университет. Проф. Стойчева подчерта, че в проекта участват всички 16 факултета на Университета и всички акредитирани програми.

По време на събитието координаторите на проекта представиха основните параметри на планираните дейности. Във втората част от програмата е предвиден обучителен курс Web of Science – достъп и възможности за публикуване в издания с импакт фактор.

1

С ресурса, осигурен от европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъдат обезпечени четири основни дейности, насочени към студентите, докторантите и преподавателите на Университета: Мобилност – подкрепа за участие в конференции и летни школи, осъществяване на краткосрочни визити; Обучение – организиране и провеждане на специализирани курсове; Открита наука – подкрепа за публикации и популяризация на науката; Достъп – осигуряване на абонаменти и научна литература.

Възможностите, които предоставя проектът за обучение, включва общи докторантски курсове, специализирани курсове в отделните научни области и привличане на учени от други държави в качеството им на ментори.

Общите докторантски курсове ще са отворени за докторанти от всички факултети. Тяхната задача е да насърчи възможността за обмен на идеи между изследователи от специалностите, обединени в научни направления. Курсовете ще дадат възможност за формиране у докторантите на умения за формулиране на решения на научно-практически проблеми, организиране и провеждане на самостоятелни научни изследвания, самостоятелно планиране на практическа изследователска работа, разработване на различни жанрове академичен текст.

3

Целта на специализираните курсове в отделните научни области е да развият у докторантите умения за изследване, анализ, интерпретиране и оценяване на решения на проблеми в изследваното предметно поле, автономност, предприемчивост, критичност и оригиналност – значими качества за един изследовател в специфичната му научна област.

Задачата на модула за менторство на учени, привлечени от други страни, е да привлече за подготовката на докторантите преподаватели от европейски университети. На този етап е потвърдена готовност за включване на преподавателите проф. д-р Йоахим Швалбах (Хумболтов университет), проф. Миряна Радович (Белградски университет) и Клаус Рот (Университет „Лудвиг Максимилиан“, Мюнхен).

За улеснение на докторантите курсовете са разделени в три направления – природни науки, хуманитарни и социални науки и педагогика. В някои от случаите лекторите ще провеждат индивидуални консултации с обучаемите с продължителност между 1 и 2 часа. Всеки докторантски курс е 30 часа и носи 5 кредита.

Предвидено е провеждането на лятно докторантско училище, което ще събере за съвместни занятия докторантите от различните факултети на Алма матер. Специализирани летни школи ще бъдат организирани за докторантите, постдокторантите и специализантите на Историческия факултет. Изнесени семинари ще бъдат проведени в страната с цел изследователите да влязат в теренния контекст на изследванията си.

За актуална информация по проекта, вижте тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *