Представиха проект за социалния имидж и мотивацията на откривателите в науката

0

Мотивацията на новото поколение учени за постигане на върхови професионални резултати и неговият имидж в обществото са атрактивните акценти в стартиралия иновативен проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (КП-06-ПН65/15 от 15.12.2022). Базова организация за осъществяване на проекта „Изследване на мотивацията на персонала за кариерно развитие в регионален клъстер за растениевъдство“ е Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) – Пловдив.

„През януари 2023 година дадохме старт на проекта за ЦРСББ. Продължителността на изследването е 36 месеца“, обясни ръководителят доц. д-р Весела Казашка. Амбициозният проект съсредоточава усилията на академичен екип, съставен от 10 млади и утвърдени учени в областта на биологията, аграрните науки, икономиката и информационните технологии. Откривателската енергия и професионален ентусиазъм на участниците са обединени под мотото „Ученият е ключът за бъдещето, което искаме, и е в основата на иновациите“, допълни доц. д-р Весела Казашка.

За осъществяване на своята научноизследователска дейност ЦРСББ си сътрудничи с широк спектър от научни организации от страната и чужбина. На основата на партньорските отношения и работата по национални и международни проекти, за нуждите на настоящата разработка ще се сформира регионален клъстер по растениевъдство. Самият той чрез своя персонал ще бъде обект на настоящото изследване. В регионалния клъстер ще бъдат включени партньори на ЦРСББ – научни организации и университети.

Целта на проекта е да се изследва мотивацията на персонала за кариерно развитие чрез анализ на данни от емпирично проучване. Вниманието на академичния екип ще бъде насочено към обективно и точно обследване на привързаността на служителите към организацията, в която работят, както и на техния социален имидж.

Резултатите по проекта ще аргументират мястото и ролята на учения както в професионален план, така и в обществен. „Очакваме резултати, които имат ефект не само в широк смисъл върху живота на обществото, а и върху битието на учените. Получените резултати ще бъдат резюмирани и предоставени на Министерството на образованието и науката и на други заинтересовани страни, съпроводени с предложение за развиване на политика в това направление“, обясни доц. д-р Весела Казашка.

Промяната в живота на отделния човек през последните 2 години в условията на световна здравна криза, породена от COVID 19, е огромна. Икономическите поврати, проблемите от психо-физиологическо естество се отразяват сериозно върху човешкото битие. В същото време обществото даде и ясни сигнали и очаквания към хората на науката. Стереотипът за учените постоянно се променя, местейки се в двата полюса – от повишаване на доверието и на оценката за техния труд до крайното отрицание. Отношението на обществото към хората на науката неминуемо влияе на мотивацията на изследователите, променя и нагласата на мениджърите в науката. В този смисъл смятаме, че изследването на мотивацията на персонала за кариерно развитие в регионален клъстер по растениевъдство е нова и актуална тема. Важно е да се отбележи, че учени от областта на природните науки намират пресечна точка с теории, присъщи за обществените науки, посочи доц. д-р Весела Казашка.

Изследването е оригинално и значимо, защото е съобразено с актуалните приоритети на националната политика в областта на науката за развитие на центровете за върхови постижения, за съблюдаване на принципите за партньорство, отворен достъп, за създаване на условия за кариерно развитие на изследователите. Надяваме се да получим нови знания, които да подпомогнат специалистите при решаване на проблеми, свързани с образованието, обществените процеси и човешките ресурси, заявиха участниците.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *