Пловдивският университет откри специалност „Учител по предмета „Човекът и природата“

0

За първи път в България през новата учебна година Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ разкрива прием за бакалавърската програма „Учител по предмета „Човекът и природата“, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Невена Милева. Дипломираните по тази специалност ще могат много по-лесно да започнат работа като учители по четири учебни предмета в прогимназиален етап – „Човекът и природата“ в 5 и 6 клас и биология, химия и физика в 7 клас. След едногодишно обучение в магистърска програма по някоя от природните науки, тези учители могат да преподават и в гимназиалния етап на българското училище, обясни проф. Милева.

Завършилите тази специалност ще получат базисни знания в областта на педагогическите науки, биологията, химията, физиката и астрономията и ще могат да преподават тези учебни дисциплини, както и учебния предмет „Човекът и природата“ в прогимназиалния етап на българското училище. Кандидатстването за тази специалност е с оценки от един от следните държавните зрелостни изпити: „Физика и астрономия“, „Математика“, „Биология и здравно образование“, „Химия и опазване на околната среда“, „Български език и литература“. Възможно е да се кандидатства и с полагане на тест със събеседване по физика или математика, или биология, или химия, или български език.

Досега висшите училища, които подготвят учители, не са успели да се организират и да предложат нова учителска специалност, която да подготвя специалисти за учебния предмет „Човекът и природата“, преподаван в 5-и и 6-и клас. А непрекъснатите структурни и съдържателни промени в българското училище изискват  гъвкавост и инициатива при предлагане на нови учителски специалности, които да са съобразени с нуждата от конкретни учители – специалисти, подчерта зам.-ректорът проф. д-р Невена Милева.

От години в учебния план за 5-и и 6-и клас присъства учебната дисциплина „Човекът и природата“, която включва по равен дял учебно съдържание по физика, химия и биология. В България обаче до този момент не се подготвяха учители за тази учебна дисциплина. Обикновено тя се преподава от учители, които са завършили „хибридните“ специалности „Химия и физика“ или „Биология и химия“. За да могат да преподават предмета „Човекът и природата“, тези специалисти трябва да получат допълнителна квалификация по третата учебна дисциплина. Така от години пред българското училище стои проблемът за липсата на   достатъчно подготвени специалисти и по трите науки – физика, химия и биология, които да могат компетентно да преподават интегрираната дисциплина „Човекът и природата“, разказа още проф. Милева.

 

Предвид намаления брой часове по природни науки в българското училище е трудно на учители само по биология, или само по химия или по физика да направят норматив и да работят като такива. Освен това, с преминаването на осмия клас в гимназиален етап, много училища в страната ще обучават ученици само до седми клас.  Това още повече ограничава възможността учители с по една или дори с по две специалности да имат часове, с които да покрият задължителния норматив и да бъдат назначени на пълен трудов договор, коментира зам.-ректорът.

 

В малките населени места училищата са до 7-ми клас, затова и там широкопрофилните педагогически специалисти са изключително търсени. На фона на силно застаряващото учителско съсловие и на липсата на учители като цяло, завършилите специалността „Учител по предмета „Човекът и природата“ ще могат не само да си намират лесно работа, но и да избират работното си място, категорична е проф. д-р Невена Милева. Според нея, предстоящото увеличение на учителските заплати и редицата социални придобивки, които планира МОН, ще направят учителската професия по-желана и по-търсена.

 

Учебните планове в хибридните специалности от Професионално направление 1.3 в Пловдивския университет са внимателно балансирани по отношение на предметно-профилиращите и на педагогическите учебни дисциплини и именно разнообразието прави обучението по тези специалности интересно и полезно, смятат от ПУ „Паисий Хилендарски“. Университетът е направил необходимото, така че обучението да се фокусира предимно върху фундаменталните знания по природните науки, необходими на бъдещите учители в прогимназиалната образователна степен, за да се избегне трудността, с която обикновено се свързва изучаването на природните науки – обширно и цялостно запознаване със съответната наука (биология, химия или физика), обясни проф. Милева.

 

В рамките на обучението в специалностите в Пловдивския университет, даващи учителска квалификация, е предвидено широкото използване на съвременни образователни технологии, включващи ИКТ – както в процеса на обучение на бъдещите учители, така и при специалната подготовка. На базата на успешно реализирани проекти в Пловдивския университет за използване на мобилни устройства, използване на цифрови обучителни ресурси  и технологията „добавена реалност”, са разработени и се прилагат съвременни технологии за обучение в класната стая, като тези технологии са основен предмет от обучението на бъдещите учители.

 

Бъдещите учители изучават и прилагат по време на подготовката си визуални и интерактивни форми на обучение, използване на бар-кодове и мобилни устройства за непрекъснато и независимо обновяване на материала от учебниците, както и прилагане и  изграждане на нови знания, на базата на взаимодействия с виртуални обекти. След дипломирането си бъдещите учители ще могат да прилагат новите технологии в класните стаи, както и сами да обновяват учебното съдържание според непрекъснато променящите се учебни планове, които често изпреварват издаването на актуализирани учебни пособия.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *