Откриване на новата академична 2021/2022 година в Техническия университет – София

0

 

 

В Техническия университет – София новата академична 2021/2022 година се открива на 27.09.2021 г. С цел ограничаване на разпространението на COVID-19 откриването ще се проведе с отделни церемонии по факултети, при спазване на противоепидемичните мерки, предписани от Министерството на здравеопазването.

През тази година водещото висше техническо училище в България отчита една изключително успешна кандидатстудентска кампания, в резултат на което броят на приетите студенти е значително увеличен. Повишеният интерес на кандидат-студентите към предлаганите 32 бакалавърски програми и над 65 магистърски програми е поради високото качество на образование, възможността да получат съвременни знания и умения и отличните перспективи за професионална реализация. ТУ – София е още по-привлекателен за младите хора, защото е един от създателите на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем водещи европейски партньори, така че студентите в бъдеще ще получават европейско висше образование и европейска диплома.

Техническият университет – София със своята модерна материално-техническа база предлага на своите студенти много добри условия за обучение и по-големи възможности за включване в научноизследователската дейност. Като признание за развитието на академичния състав и за високите научноизследователски резултати, ТУ – София получи от Министерството на образованието и науката статут на изследователски университет и като такъв ще получава допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност.

С решение на академичното ръководство на ТУ – София учебните занятия ще  започнат в хибридна форма. Като правило лекциите ще се провеждат в електронна среда, но се допуска и присъствено провеждане на място в учебните помещения, по преценка на ръководителя на основното звено и при условие, че броят на присъстващите и капацитетът на помещението са съобразени с наложените от здравните органи ограничения. Лабораторни, семинарни упражнения и други практически занятия ще се провеждат присъствено, в учебните помещения, при спазване на действащите противоепидемични мерки, a при същите условия присъствено ще се провеждат изпити и дипломни защити.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *