Обсъждат минималните изисквания за придобиване на научна степен

0

ucheni

Министерството на образованието и науката се обърна към всички висши училища и научни институции за предложения за минималните изисквания за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност в отделните професионални направления. Това е стъпка от общественото обсъждане на проекта за изменение на Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС), в който е заложено създаването на нови критерии за кариерно израстване в науката.

Такива предложения вече са псотъпили от 37 висши училища, БАН, Съюза на учените в България и други, и вече са публикувани на сайта на ведомството. Още няма обаче изисквания за професионално направление „Право“, както и за някои специалности, свързани с националната култура и идентичност.

Предварителният вариант на минимални изисквания цели да предизвика широко обществено обсъждане сред научната и преподавателска общност за характера на минималните изисквания, които най-добре отразяват спецификите на различните професионални направления и научни области. От МОН уточняват, че това не са крайни решения, а само основа за публичното обсъждане.

Според проектозакона, учен, който не покрива минималните изисквания, няма да бъде допускан до оценяване. Всеки университет може да определи и допълнителни критерии за своите кандидати.

Така например за професура по „Педагогика на обучението по…“ ще се изискват общо 20 публикации. В това число влизат поне 10 статии в реферирани и/или индексирани издания. Освен това са необходими 10 цитирания от други автори в подобен тип издания. Кандидатът трябва да има най-малко една авторска монография и да е ръководил успешно защитил докторант. Изискват се четири участия в научни или организационни комитети на международни конференции и кандидатът за професор да е ръководил или участвал в четири успешно приключили проекта в съответната област.

Сред предложенията от научните организации има и други, които биха могли да залегнат в крайния вариант на критериите. Едно от тях е наукометричните изисквания за кандидатите в университетите да са с около 20 на сто по-ниски за сметка на увеличени показатели за преподавателска дейност. Друга идея е да бъде създадена формула за взаимозаменяемост на някои показатели в дадено направление. Например една монография, студия или патент да се приравняват на определен брой публикации в реферирани и/или индексирани издания.  Предлага се също за главен асистент да остане само изискването за наличие на докторска степен.

Има идея минималните изисквания за хуманитарните и обществени науки да бъдат въведени с по-дълъг преходен период, предвид по-късното навлизане на наукометричните показатели в тези направления. Предлага се за тях да се използва базата данни ERIH наред с Web of Science или SCOPUS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *