Нов управляващ орган на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж”

0

Правителствнаукаото реши Дирекцията „Структурни фондове и международни образователни програми”  да е управляващ орган на Оператовната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Оперативната програма се очаква да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите и да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно ниво.

Бюджетът на програмата е 1,37 млрд. лева като включва финансиране от ЕС и национални средства, разпределени в приоритетните направления научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот и образователна среда за активно социално приобщаване.

Основните цели на програмата в контекста на „Европа 2020“, както и в националната стратегия „България 2020“, са насочени към повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания, намаляване на преждевременно напусналите училища до 11% и увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36 на сто от хората между 30 и 34-годипна възраст.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *