Нов закон насърчава научните изследвания и иновациите

0

Нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите одобри правителството. Той регламентира ролята на всяка от институциите, участващи в процеса на създаване, провеждане и оценка на държавната политика в областта на научноизследователската и иновационната дейност. Чрез Закона се уреждат и начините за финансовото насърчаване на научните изследвания и иновациите.

Целта на новите разпоредби е да бъдат запълнени липсите и отстранени съществуващите слабости в нормативната уредба, както и да се усили връзката между висшите училища, научните организации и бизнеса, което е предпоставка за създаване на продукти, услуги и технологии с висока добавена стойност. По този начин ще се постигне бързо икономическо възстановяване и ускоряване на икономическия растеж в страната и ще бъдат изпълнени редица международни препоръки.

Ще бъде създаден Съвет по иновации като консултативен орган към министъра на образованието и науката и министъра на иновациите и растежа. Съветът ще осъществява връзката между научните изследвания и иновациите и ще подпомага съгласуването на националните политики в двете сфери. Чрез новия Закон за пръв път ще се регламентира работата на Националния иновационен фонд като инструмент за финансиране, като по този начин той ще отговори адекватно на съвременните предизвикателства и нуждите на българската икономика, както и на отделните участници в иновационната екосистема.

Законът за насърчаване на научните изследвания и иновациите предлага действащ механизъм за съгласуваност при създаването и прилагането на обща политика за насърчаване на научните изследвания и на иновациите чрез взаимодействие между институциите. По този начин ще бъде преодоляна липсата на координация между отделните секторни политики в областта на науката и иновациите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *