Набират се постдокторанти и млади учени за обучения в хай-тек научни комплекси

0

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) обяви конкурс за подбор на постдокторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

На сайта на просветното министерство са публикувани методология за подбор на постдокторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури; заявление за кандидатстване по образец; и европейски формат на автобиография.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: b.marina@mon.bg или d.lesseva@mon.bg. Документи, попълнени на ръка, не се приемат, нито документи за участие в конкурса, изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 30 октомври 2011 г. Адресът за кореспонденция е Дирекция „Наука”, Министерство на образованието, младежта и науката, Бул. “Княз Ал. Дондуков” 2 А, София 1000. Входящият номер на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.

Заинтересованите могат да се обръщат с въпроси относно изискванията и формулярите към Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: b.marina@mon.bg и г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: d.lesseva@mon.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *