МОН ще следи реализацията на завършилите висшисти

0

Професионалната реализация на дипломираните висшисти в България ще се проследява и анализира, за да се постигне качествена връзка между образованието и обществените потребности, в т.ч. и с изискванията на пазара на труда. Това предвижда споразумение между Министерството на образованието и науката и Европейската комисия. Анализът ще се прави в рамките на проекта GRADE, финансиран по програма „Еразъм+“.

Проектът е изготвен в съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз относно проследяването на завършилите от 2017 година. С нея държавите членки се ангажират да събират информация от висшисти и завършили професионално образование и обучение, която е сравнима на европейско ниво. България е одобрена за участие във втората фаза на проекта EUROGRADUATE, финансиран по Програма „Еразъм+“.

Очаква се въз основа на резултатите от изпълнението на проекта GRADE да се създаде национална система за проследяване на завършилите висше образование в България.

Обект на проекта GRADE ще бъдат завършилите през академичната 2020/2021 година, както и дипломираните през академичната 2016/2017 година.

Една от основните цели на европейската инициатива е да се постигне съпоставимост на националния анализ на резултатите от събраните данни и да се подобри качеството на мерките за проследяване на завършилите в европейското образователно пространство.

Европейската инициатива е важен инструмент и за отделните държави и висши училища, за да разберат по-добре силните и слабите страни на техните образователни системи. Това ще им позволи да получат сравнителни доказателства за най-ефективните практики на преподаване и учене, които водят не само до устойчива заетост, но и до активно европейско гражданство. Инициативата също така помага да се запълни празнината в данните за пазара на труда на мобилните завършили висшисти и за движещите сили на техния избор да се преместят в чужбина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *