Министри обсъдиха бъдещето на изследванията и иновациите в Европа

0

Министрите на ЕС обсъдиха инвестициите в човешки капитал и възможностите за стимулиране на иновациите по време на неформалната си среща в София на 2 февруари 2018 година. Те дискутираха бъдещето на научните изследвания с цел да постигнат обща европейска позиция през следващите месеци.

„Трансферът на знания е основно предизвикателство пред ЕС, който е световен лидер в областта на научните изследвания и иновации“, заяви  министърът на образованието и науката на България Красимир Вълчев.

„Трябва да открием възможността как тези знания по-лесно да се поставят в полза на обществото и индустрията. Това става в нов и бързо променящ се контекст“, посочи министър Вълчев.

Той отбеляза, че цифровизацията и трансформацията на цели икономически сектори, създаването на нови бизнес модели и изместването на традиционните, изискването за нови умения и значителният натиск върху образованието и академичния сектор да генерират качествено и иновативно обучение през целия живот, поставят редица въпроси пред политиките за финансиране на научните изследвания и иновации.

„В процеса на подготовката на Деветата рамкова програма трябва да е налично допълнително изискване за увеличаване на трансфера на знание и увеличаване достъпа до научните резултати от гражданите, фирмите и дори публичните организации. Хората са най-важният капитал, с който разполагаме, и нашите усилия трябва да започнат с образованието,“ призова Вълчев.

На срещата бе обсъдена междинната оценка на Рамковата програма „Хоризонт 2020“, която е знаков  пример за насочване на научното финансиране към важните задачи на деня като  здравеопазване, сигурност, устойчиво селско стопанство и биоикономика, чиста и ефективна енергия, екология и климат и други.

Оценката обаче показва, че така наречената „иновационна пропаст“ продължава да присъства и са необходими нови мерки за увеличаването на ползите от финансирането на научните изследвания и разпространението на резултатите от тях във всички региони в Европейския съюз.

Българското председателство поставя за следващия многогодишен финансов период като приоритетни  Кохезионната политика и следващото поколение Структурни фондове, както и тяхната синергия с Рамковата програма и „Еразъм+“ по отношение на изграждането на капацитет и отварянето на потенциала на периферните региони на Европа.

По време на дискусиите Независимата европейска група на високо ниво от предприемачи представи своите 14 препоръки какво трябва да предприеме новият Европейски съвет за иновации под наслова Europe is back: Accelerating breakthrough innovation. Министрите приветстваха препоръките и призоваха за равни условия за участие на всички иноватори.

Рамковата програма „Хоризонт 2020“ е финансов инструмент, създаден с цел да осигури европейската конкурентоспособност на световно ниво. Програмата разполага със средства за финансиране в размер на приблизително 80 милиарда евро за периода между 2014 и 2020 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *