Конкурс на ФНИ ще финансира проекти на български учени, свързани с Covid-19

0

Фонд „Научни изследвания” отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.” Тематиката на конкурса и сроковете за неговото провеждане са съобразени с необходимостта от провеждане на научни изследвания в съкратени срокове за решаване на медико-биологичните и социално-икономическите проблеми, породени от пандемията. Конкурсът се обявява на основание на чл. 24 от ЗННИ, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 36, ал. 2 от Правилника на ФНИ, и в изпълнение на Постановление на Министерски съвет 89 от 8.05.2020 г.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19. Общият бюджет на конкурса е 1 800 000 лв., от които 1 560 000 лв.  за тематично направление 1. Медико-биологични изследвания (с максимална сума за всеки отделен проект до 300 000 лв.) и  240 000 лв. за тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19 (с максимална сума за всеки отделен проект до 60 000 лв.). Проектите следва да бъдат с продължителност до 24 месеца, а научните колективи могат да кандидатстват до 23.06.2020 г. по електронен път.

Тематичните направления, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет на ФНИ, са:  
Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми. Проектните предложения  трябва да включват една или повече от следните тематики:
– Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване.
– Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2.
– Разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксини за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.
– Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2.
– Всички области на материалознанието, които могат да повлияят на изследванията, свързани с превенция и лечение на COVID-19.
– Фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.

Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19. Проектните предложения трябва да включват една или повече от следните тематики:
– Изграждане на ефективни механизми за предотвратяване или ограничаване на епидемии от високорискови вирусни заболявания с минимални последици за обществото и икономиката.
– Социални, психологически, правни, културни, образователни, етични и други аспекти на мерките, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса.
– Мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея.

Повече информация, насоки и образци на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на  Фонд „Научни изследвания”: https://www.fni.bg/?q=node/1135  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *