Кибертормозът, Интернет и социалните мрежи – част от кампания на МОМН

Кибертормозът и Интернет и социалните мрежи са част от темите в националната кампания по гражданско и здравно образование „Участвам и променям!”. Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, даде старт на кампанията на 17 септември в столицата. Инициативата е ориентирана към гражданско и здравно образование в училище през учебната 2011/2012 година и е  подкрепена и от Омбудсмана на Република България.

Милена Дамянова
Милена Дамянова

Кампанията ще се провежда през цялата учебна година, като 3 седмици ще бъдат посветени на социалното благополучие, психичното и физическото здраве на учениците. Дамянова подчерта, че и сега са застъпени тези теми в училище, но идеята е те да се покажат на практика, за да предизвикат интереса на децата.

Обучението в дух на демократично гражданство, здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците ще се провежда под различни форми: в часа на класа, клубни дейности, състезания, изложби, спортни празници, игри, викторини, екскурзии, доброволчески акции, тренинги, групови занимания и др.

Кампанията „Участвам и променям!” обхваща следните теми:

Физическо здраве: Здравословно хранене; Обучение в разчитане на етикетите на храните; Физическа активност и спорт; Дентална култура; Хигиена на тялото; Полова и сексуална култура.

Психично здраве: Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици; Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз; Толерантност към различието; Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ; Ролята на играта и почивката за децата; Превенция на рисково поведение – трафик на хора, конфликт със законите.

Социално благополучие: Гражданска култура и участие; Ученическо самоуправление; Изразяване и отстояване на мнение; Благотворителност; Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите; Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *