Играта-правото на всяко дете

6592-310-0От 19 до 21 септември в Банско ще се проведе работна среща с участието на БАН (Институтът по системно инженерство и роботика), Университета в Ставангер, Норвегия и Югозападния Университет „Н. Рилски” – Благоевград, Дневен център за деца с увреждания “Здравец”- град Банско и дневен център за деца и младежи с увреждания “Символ на любовта” – град Гоце Делчев.

На събитието ще бъдат представени резултатите от проекта  „Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието”. Общата цел на проекта е да се разработи и въведе иновативен модел, който осигурява възможност на децата с нарушения и специфични потребности чрез игра да подобрят двигателните умения и социални контакти. Друга цел на проекта е чрез внедряване на компютъризирани технологии за разпознаване на движения на различни части от тялото да се адаптират избрани компютърни игри към потребностите на деца с двигателни и социални нарушения. Например, при деца с минимални физически умения на ръцете да се използва жестов интерфейс, а по-общо – развиване на умения за социални контакти между децата в резултат на споделянето на общо място за игра. Атрактивността на такива игри, в които движенията на части от тялото са интерфейс към играта и достъпността им не само в учебна, но и в семейна среда, ще мотивира и ангажира физическата активност както на хиперактивните деца, така и на тези със заседнал начин на живот.

Друга  цел на проекта е разработване на иновативни методологии за структурирани игри за развиване на двигателни и социални умения, при които терапевтът се подпомага от асистиращи компютъризирани и роботизирани технологии. Например, проектиране на интерактивни игри с робот-асистент за социални комуникации чрез имитация в забавна обучителна среда чрез сензори за следене и разпознаване на жестове и реакции.

Проектът е по Програма BG09 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество”. Ключова цел на проекта е да се разработи и въведе иновативен модел, който ще подобри развитието на децата с проблеми чрез технологии от роботиката и мехатрониката.

Очакван резултат от проекта са иновативни, ефективни и адаптивни терапевтични методологии за развиване на двигателни и социални умения чрез забавни игри в учебна и семейна среда. Играта е важна и фундаментална за развитието на децата, за утвърждаване на тяхната оптимистична нагласа към живота и формиране на жизнерадостен характер. Очаква се положително да се повлияят деца и младежи на възраст от 7 до 12 години от два дневни центъра за деца с увреждания. В резултат от дейностите по проекта ще се изгради иновативна визия за ИГРАТА – ПРАВО НА ВСЯКО ДЕТЕ! Това е предпоставка за развитие на обществената нагласа и принос към социалното и културно равенство – ключов приоритет на ЕС. Координатор на проекта е доц. д-р Анна Лекова, ръководител секция в Института по системно инженерство и роботика – БАН.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *